Levetiracetam и lamotrigine01/05/2009

Levetiracetam и lamotrigine* понижават серумите нива на някои значими маркери за сърдечносъдов риск при болни с епилепсия, в сравнение с ензимните индуктори на цитохром Р450 (CYP450) carbamazepine и phenytoin, показаха резултати от проучване, публикувани през март в списание Annals of Neurology (1).

За първи път се установява намаление на стойностите на C-реактивен протеин (CRP) в резултат на терапия с двете антиепилептични лекарствени средства.

В изследването са включени 34 пациенти с епилепсия на монотерапия с carbamazepine или phenytoin, които са индуктори на CYP 450, участващ в синтеза на холестерола.

Лекарите са сменили терапията с levetiracetam или lamotrigine, за да установят дали това ще има ефект върху нивата на холестерола и други серологични маркери на сърдечносъдов риск (липидни фракции, липопротеин А, C-реактивен протеин и хомоцистеин).

След период на проследяване от щест седмици е било установено, че преминаването на терапия с levetiracetam или lamotrigine е свързано със значимо намаление на общия холестерол, атерогенните не-HDL, триглицеридите и C-реактивния протеин. И четирите маркера са свързани с повишен риск за атеросклероза, сърдечносъдово заболяване и инсулт.

Болните, които са преустановили приема на carbamazepine, са имали намаление на серумните нива на липопротеин А (с 31%), а вземалите phenytoin – намаление на хомоцистеина. Всички тези промени са били значими в сравнение с контролната група здрави индивиди и не са се различавали между levetiracetam и lamotrigine.

Преминаването от лечение с по-старите (и по-евтини) към по-новите антиепилептични медикаменти може да е свързано с намаление на общите здравни разходи, поради понижаване на сърдечносъдовия риск, управлението на който изисква скъпа терапия, е заключението на авторите. (ИТ)

* levetiracetam е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Keppra (на UCB)

lamotrigine е регистриран с търговското име Lamictal (на GSK)

Използван източник:

1. Mintzer S., Skidmore C., Abidin C. et al. Effects of antiepileptic drugs on lipids, homocystein and C-reactive protein. Ann Neurol 2009 www3.interscience.wiley.com