Лекарствена безопасност01/05/2009

FDA обяви промени в лекарствените инструкции за безопасност и предупреди за нежелани странични ефекти на следните медикаменти:

– maraviroc e свързан с риск за сърдечносъдови усложнения (миокардна исхемия и инфаркт). Трябва да се прилага и с повишено внимание при болни с чернодробно нарушение. Резултатите са от фаза 3 клинични проучвания, в които 1.3% от пациентите на терапия с медикамента са развили сърдечносъдови усложнения. Най-честите неблагоприятни странични ефекти (>8%) от приложението на maraviroc са били инфекции на горните дихателни пътища, кашлица, пирексия, обриви и световъртеж.

Тъй като maraviroc се метаболизира в черния дроб, е необходимо повишено внимание при болни с чернодробно увреждане. Ефектите на медикамента не са изследвани при тежка чернодробна дисфункция. Ограничени са и данните при бременни жени. Maraviroc е CCR5 ко-рецепторен антагонист, който се прилага в комбинация с антиретровирусна терапия при болни >16 години с CCR5-tropen HIV-1, които са резистентни на множествена антиретровирусна терапия.

– fenofibrate е с променена лекарствена инструкция, която предупреждава за повишен риск за венозни тромбемболични усложнения. В петгодишното рандомизирано, плацебо-контролирано проучване FIELD (Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes) е установена повишена честота на белодробна емболия (БЕ) (32 срещу 53 случая, р=0.022) и дълбока венозна тромбоза (ДВТ) (67 срещу 48 случая, р=0.074), в сравнение с плацебо. В изследването са включени 9795 души с диабет тип 2 на терапия с fenofibrate.

По отношение на първичния показател за краен сърдечносъдов изход е установено намаление с 11% в групата с fenofibrate. Подобно е било намалението и по отношение на вторичните показатели за сърдечносъдови събития. Fenofibrate е липидомодифициращ медикамент, който се прилага в таблетна форма от 50 или 160 mg.

– promethazine/codeine не трябва да се прилага при деца <6 години, тъй като в комбинация с други средства потискащи дишането може да доведе до респираторна депресия и смърт. Promethazine в терапевтични или свръхдози може да предизвика халюцинации и конвулсии, а при много високи дози – фатален изход.

Комбинацията promethazine/codeine се прилага за временно облекчаване на симптоми от страна на горните дихателни пътища при алергия или настинки. Като комбинация към двата медикамента може да се прилага phenylephrine за намаляване на назалната конгестия.

– ranolazine със забавено освобождаване може да участва в нежелани лекарствени взаимодействия, поради метаболизиране от цитохром Р-450 изоензим 3А (CYP3A). Прилагането на силни ензимни инхибитори на CYP3A (ketoconazole, itraconazole, clarithromycin, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, indinavir и saquinavir) повишават плазмената концентрация на медикамента и могат да доведат до удължен QT интервал. Умерени инхибитори на CYP3A са diltiazem, verapamil, aprepitant, erythromycin, fluconazole и сок от грейпфрут.

При болни на терапия с CYP3A инхибитори, ranolazine трябва да се използва в максимална доза 500 mg два пъти дневно. FDA предупреди, че ranolazine е противопоказан при болни с клинично значимо чернодробно увреждане, поради риск за значимо повишение на плазмената концентрация на медикамента. Ranolazine се прилага за лечение на хронична стенокардия в комбинация с бета-блокери, нитрати, блокери на калциевите канали, антитромбоцитни средства, статини, АСЕ инхибитори и ARB.

– spironolactone може да доведе до хиперкалиемия при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност (СН), поради което комбинирането с калий-съхраняващи диуретици трябва да се избягва.

Според актуализираната лекарствена инструкция, се препоръчва измерване на серумните нива на калий и креатинин на първата седмица от началото на терапията, което се повтаря на първия месец, на всеки три месеца за първата година, и на всеки шест месеца след това.

Spironolactone се прилага за лечение на тежка СН, тъй като подобрява преживяемостта и намалява честотата на хоспитализации, когато се използва в комбинация със стандартна терапия.

– ibandronate може да предизвика нарушения на горния гастроинтестинален тракт и хипокалциемия, се казва в актуализираната лекарствена инструкция на медикамента.

Както и другите орални бисфосфонати, ibandronate е свързан с дисфагия, езофагит, язви на хранопровода или стомаха. За намаляване на риска за тези усложнения, е необходимо пациентите да приемат медикамента заедно с пълна чаша вода.

Таблетките не трябва да се дъвчат или смучат, тъй като това може да доведе до орофарингеална улцерация. При настъпването на гастpоинтестинални нарушения, терапията с медикамента трябва да се прекрати.

FDA предупреди за потенциален риск за хипокалциемия при прием на ibandronate, особено при пациенти с налична хипокалциемия или нарушения на костния и минерален метаболизъм.

Тъй като медикаменти, които съдържат калций или други мултивалентни катиони (алуминий, магнизий или желязо) могат да променят абсорбцията на ibandronate, e необходим период от поне един час, преди приемът на антиацидни средства, хранителни добавки или витамини. Ibandronate се прилага за терапия и превенция на постменопаузална остеопороза.

– aprepitant може да намали ефективността на хормоналните контрацептивни препарати. Медикаментът се използва самостоятелно или в комбинация с други антиеметици за превенция на гадене и повръщане в резултат на химиотерапия или оперативно лечение.

– clozapine може да участва в лекарствени взаимодействия с ензимни индуктори или инхибитори, тъй като е субстрат на различни CYP 450 изоензими (CYP1A2, CYP2D6 и CYP3A4). Плазмената концентрация на медикамента може да е намалена при прием на phenytoin, nicotine или rifampin, и да е повишена при citalopram, cimetidine, caffeine, ciprofloxacin и erythromycin.

– ipratropium/albuterol аерозол за инхалиране е свързан с възможни тератогенни ефекти, които се дължат на albuterol. Пациентите трябва да избягват попадане на аерозоли в очите, тъй като това може да доведе до влошаване на тясноъгълна глаукома, мидриаза, повишено вътреочно налягане, остра болка и временно замъглено зрение.

FDA предупреди, че ipratropium/albuterol аерозол за инхалиране трябва да се прилага по време на бременността само ако предимствата от терапията надхвърлят потенциалните рискове. Ipratropium/albuterol е допълваща терапия за контрол на бронхоспазъма при пациенти, които използват бронходилататор под формата на аерозол за лечение на ХОББ.

– quinine sulfate може да взаимодейства с H2-блокери и статини на ниво чернодробен метаболизъм чрез изоензими на CYP450. H2-блокерите са неспецифични инхибитори на CYP450 и могат да инхибират клирънса на quinine в различна степен.

FDA предупреди, че поради компетитивен метаболизъм, quinine може да увеличи риска за рабдомиолиза с остра бъбречна недостатъчност при съвместното приложение със статини. Quinine се използва за лечение на неусложнена малария, предизвикана от Plasmodium falciparum. (ИТ)

Използвани източници:

1. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Nov_PI/Selzentry_PI.pdf

2. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Nov_PI/Triglide_PI.pdf

3. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Nov_PI/Promethazine_Codeine_Sol_PI.pdf

4. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Nov_PI/Promethazine_Phenylephrine_Cod_PI.pdf

5. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Nov_PI/Ranexa_PI.pdf

6. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Nov_PI/Aldactone_PI.pdf

7. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Nov_PI/Boniva_PI.pdf

8. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Nov_PI/Emend_PI.pdf

9. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Nov_PI/Combivent_PI.pdf

10. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Nov_PI/Qualaquin_PI.pdf