Lacosamide намалява значително парциалните пристъпи при епилепсия01/05/2009

Lacosamide (Vimpat на UCB) намалява сигнификантно честотата на пристъпи при възрастни пациенти с епилепсия, които не са се повлияли от предходна антиепилептична терапия с два или три медикамента, показаха резултати от фаза 3 клинично проучване, публикувано on-line през януари в списание Epilepsia (1).

Епилепсията е хронично неврологично заболяване, което засяга около 50 милиона души по света, което го прави по-често от множествената склероза и болестта на Parkinson, взети заедно. Около един милион болни продължават да получават пристъпи, независимо че са на терапия с два или повече антиепилептични медикамента.

„Резултатите са особено окуражаващи, като се има предвид, че при голям брой болни с епилепсия липсва ефективен контрол на пристъпите, въпреки приложената комбинирана терапия,” заяви проф. Peter Halasz от National Institute of Psychiatry and Neurology, Neurology Department в Будапеща.

Проучването е двойно-сляпо, плацебо-контролирано и включва 485 болни (16-70 години) на терапия с поне два медикамента, които са получавали по 9.9-11.5 пристъпи за период от 28 дни, въпреки приложеното лечение.

Изследването е проведено с цел да установи ефективността и безопасността на lacosamide 200 или 400 mg дневно, в комбинация с различни първа и втора генерация антиепилептични медикаменти (най-често carbamazepin, valproate, lamotrigine, topiramate и levetiracetam). Първични крайни точки са били промяната в честотата на пристъпите, отчетена на периоди от 28 дни, и честотата на намаление с 50% на парциалните пристъпи по време на периода на лечение.

През първите осем седмици, авторите са измерили изходната честота на пристъпите, след което пациентите са били разделени в три групи: lacosamide 200 mg, lacosamide 400 mg или плацебо (плюс приеманите антиепилептични медикаменти). Като начало e прилаган lacosamide в доза 100 mg, която в последствие (за период от четири седмици) e увеличена до поддържащи дози от 200 или 400 mg (за период от 12 седмици).

Резултатите показват, че добавянето на lacosamide е намалило сигнификантно честотата на пристъпите за интервал от 28 дни – с 35.3% при доза от 200 mg дневно (р=0.02) и с 36.4% при доза 400 mg дневно (р=0.03). Освен това, по-голям брой пациенти са имали намаление с >50% на честотата на пристъпи – с 35% при доза 200 mg дневно (р=0.07) и с 40.5% при доза 400 mg дневно (р=0.01). Най-честите нежелани странични действия са били световъртеж, главоболие и диплопия, изразени в лека и умерена степен.

Vimpat (www.vimpat.com) е нов антиепилептичен медикамент*, който наскоро бе одобрен в Европа като допълваща терапия при възрастни пациенти с парциални пристъпи със или без вторична генерализация и притежава нов механизъм на антиепилептично действие.

Одобрението от страна на европейските регулаторни органи е базирано на данни от три многоцентрови, рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания, които оценяват ефективността и безопасността на Vimpat като допълваща терапия при над 1300 болни (>16 години) с парциални пристъпи, които не са постигнали адекватен контрол на двойна и тройна антиепилептична комбинация.

Обобщените резултати сочат, че lacosamide подобрява контрола на пристъпите на фона на терапия с различни антиепилептични медикаменти с 34% (при доза 200 mg дневно) и 40% (при доза 400 mg дневно).

Vimpat се предлага в различни лекарствени форми: таблетки (50, 100, 150 и 200 mg), сироп (15 mg/ml) и разтвор за интравенозна инфузия (10 mg/ml), което го прави удобен за приложение и при болни, които не могат да приемат лекарства през устата. (ИТ)

* Смята се че медикаментът модулира активността на натриевите канали по различен начин, в сравнение с другите антиепилептични средства. Натриевите канали играят ключова роля в регулацията на активността на ЦНС. Свръхактивността на тези канали може да доведе до развитието на пристъпи.

Предклинични проучвания установиха, че lacosamide се свързва с медиаторния протеин-2 за отговор на колапсин (CRMP-2) – фосфопротеин, който е експресиран основно в ЦНС и се включва в невроналната диференциация и контрола на аксоналния растеж. Lacosamide е единственият антиепилептичен медикамент, който взаимодейства със CRMP-2.

Използван източник:

1. Halasz P., Kalviainen R., Beldzinska M. et al. Adjunctive lacosamide for partial-onset seizures: Efficacy and safety results from a randomized controlled trial. Published Online: Jan 22 2009 DOI: 10.1111/j.1528-1167.2008.01951.x http://www.epilepsia.com