Интраартикуларното01/05/2009
Интраартикуларното еднократно инжектиране на интерлевкин-1 рецепторния антагонист anakinra не подобрява симптомите при остеоартрит на коляното - няма ефект върху болката, функцията или лезиите на хрущялната тъкан, показаха резултатите от многоцентрово проучване, публикувани през март в списание Arthritis and Rheumatism (1). Смята се, че интерлевкин-1 стимулира синтеза на медиатори и ефектори на тъканно възпаление и деструкция. Данни от предклинични изпитвания показаха, че вътреставното приложение на anakinra води до намаляване на остеофитите и лезиите на хрущяла. В настоящото рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване са участвали 170 пациенти, от които - 34 души са получили еднократно 50 mg anakinra, 67 души – 150 mg и 69 – плацебо. Не е била установена значима разлика между трите групи за период на проследяване от четири седмици след манипулацията по отношение както на изполваните обезболяващи средства, така и на индекса WOMAC за клинична оценка на тежестта на остеоартрита. Използван източник: 1. Chevalier X., Goupille P., Beaulieu A. et al. Intraarticular injection of anakinra in osteoarthritis of the knee: A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Arthritis Rheum 2009, 61: 344-352 www3.interscience.wiley.com/journal/76509746/home