Инсултите без симптоматика са по-чести от клинично изявените01/05/2009

При хора в зряла възраст безсимптомните инсулти надвишават неколкократно по честота тези с изявена клинична симптоматика, показаха резултатите от проучване на д-р Jose Romero и сътр. от Boston University в Massachusetts, представени на American Stroke Association International Stroke Conference в San Diego (1).

Данните от Framingham Heart Study доказват, че при хора на възраст под 65 години честотата на „тихите” цереброваскуларни инциденти е 4.7% спрямо 0.9% за тези с клинично изявена симптоматика.

При хора в напреднала възраст безсимптомните инсулти се асоциират с повишен риск за когнитивни нарушения и деменция, като средната им честота варира между 12 и 18%. До момента, обаче, липсват достатъчно проучвания върху честотата им в по-младата популация.

„Въпреки че тези инсулти се определят като „тихи”, свързаните с тях рискове налагат по-агресивно терапевтично поведение при младите пациенти, особено по отношение на артериалната хипертония,” коментира д-р Romero.

Включени са 1485 участници от оригиналното Framingham Heart Study и неговото продължение (Framingham Original and Offspring study), при които е проведено магнитно резонансно изобразяване (МРИ, MRI) на ЦНС при две поредни визити (среден период на проследяване 5.4 години). Те са били без анамнеза за прекаран инсулт, транзиторни исхемични атаки или други неврологични заболявания, при които могат да се визуализират нарушения в ЦНС.

Средната възраст на участниците е била 63 години, 54% са били жени. Средната честота на регистрираните безсимптомни инсулти е 8.7% спрямо 1.7% за тези с изявена клинична симптоматика. При преобладаващата част (83%) от „тихите” инсулти, лезиите, установени при МРИ, са били единични.

Проследяването на честота на инсултите в отделните възрастови групи доказва, че съотношението „тихи”/клинично изявени мозъчносъдови инциденти намалява с възрастта – от средно пет (4.7/0.9%) за участниците под 65 години до средно два (17.4/9.1%) при тези над 75 години. При под 50-годишните не са били регистрирани клинично изявени инсулти, но при 2.4% от тях са визуализирани исхемични лезии при МРИ на ЦНС.

„Целта на нашето проучване е да докаже, че исхемичната мозъчносъдова болест не е „привилегия” само на хората в напреднала възраст, но се диагностицира и при младите, което изисква по-агресивна профилактика на рисковите фактори на заболяването още преди клиничната му изява,” твърдят неговите автори. (КД)

Използван източник:

1. American Stroke Association International Stroke Conference 2009: Abstract P129. February 18, 2009 http://www.strokesassociation.org