Децата, чиито бащи



01/05/2009

Децата, чиито бащи са в напреднала възраст, имат дискретни отклонения в тестовете за оценка на неврокогнитивните способности, показаха резултатите от проучване на д-р Sukanta Saha и сътр. от Queensland Centre for Mental Health Research, The Park Centre for Mental Health, Richlands., Австралия, публикувани през март в PLoS Medicine (1).

„Напредналата възраст на бащата се асоциира с повишен риск за невропсихични нарушения като аутизъм и шизофрения, както и с дислексия и намален коефициент на интелигентност”, коментират авторите.

Изследване на Malaspina и сътр., публикувано през юни 2005 в Psychiatric Genetics, доказва, че децата на бащите в много млада, както и в много напреднала възраст, имат най-нисък коефициент на интелигентност (2).

В настоящото изследване са анализирани данните на 33 437 деца, включени в Collaborative Perinatal Project, описан подробно през май 2003 в Annals of Epidemiology (3). Целта на проекта е била да установи дали възрастта на майката или бащата са свързани с повишен риск за невропсихични нарушения на осеммесечна възраст, на четири и на седем години.

Участниците са провели Bayley scales, Stanford Binet Intelligence Scale, Graham-Ernhart Block Sort Test, Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), Wide Range Achievement Test, за да се оцени тяхното неврокогнитивно развитие.

На всички тестове, с изключение на Bayley Motor score, напредналата възраст на бащите е била свързана със значимо по-ниски резултати при техните деца. В същото време, напреднала възраст на майките е корелирала със сигнификантно по-добри резултати на посочените тестове при техните деца.

„При наблюдаваната тенденция за отлагане на бащинството в по-късна възраст, е необходимо прецизно изясняване на точните механизми за установените отклонения, тъй като това би имало важни последствия в бъдеще”, заявяват от екипа на д-р Saha в заключение. (КД)

Използвани източници:

1. Saha S., Barnett A., Foldi C. et. al. Advanced paternal age is associated with impaired neurocognitive outcomes during infancy and childhood. PLoS Med 2009; 6:e40 http://www.plosmedicine.org

2. Malaspina D., Reichenberg A., Weiser M. Paternal age and intelligence: implications for age-related genomic changes in male germ cells. Psychiatric Genetics 2005; 15(2): 117-125 http://journals.lww.com/psychgenetics

3. Hardy J. The Collaborative Perinatal Project: Lessons and Legacy. Annals of Epidemiology 2003; 13(5): 303-311 http://www.annalsofepidemiology.org