Анти-CTGF терапия за лечение на рак на панкреаса?01/05/2009
Блокирането на експресията на растежния фактор на съединителната тъкан (CTGF) ССN2, произвеждан от туморните клетки, с помощта на напълно хуманизираното антитяло FG-3019 може да представлява нова терапевтична възможност при панкреасен карцином, показаха резултатите от проучване на Stanford University of Medicine, публикувани през февруари в списание Cancer Research (1). FG-3019 е разработено от фирма FibroGen (www.fibrogen.com). Антитялото блокира активността на CCN2, като това води до намаляване на преживяемостта на туморните клетки в условия на хипоксия. Данните от проучването са първите, които показват, че CCN2 се произвежда от неопластичните клетки и е важен регулатор, участващ в пролиферацията на панкреасните неопластични клетки и съответно - в прогресията на заболяването. Предишни in vitro и in vivo изследвания показаха, че CTGF има директен ефект върху растежа и метастазирането на туморните клетки при рак на панкреаса - повишената концентрация на CTGF осигурява протекция на тези клетки (намалява тяхната апоптоза) (2, 3). В процеса на растеж на панкреасната туморна тъкан се развива задълбочаваща се хипоксия, като тази микросреда води до стрес за клетките. В подобни условия, нормалните клетки реагират с повишена апоптоза (програмирана клетъчна смърт). Туморните клетки могат да компенсират посредством повишена експресия на протективни фактори, какъвто е CTGF. Ракът на панкреаса е четвъртата водеща причина за смърт от неопластични заболявания. Честота на неговата изява достига пик през шестото и седмото десетилетие от живота на човека. Тъй като ранните симптоми (анорексия, загуба на тегло, отпадналост, умора, коремна болка, гадене) са неспецифични, диагнозата често се поставя късно. Понастоящем, над 80% от новодиагностицираните пациенти имат локално напреднал (неоперабилен) или метастатичен карцином. Най-често използваните химиотерапевтични режими включват gemcitabine (Gemzar на Eli Lilly), прилаган самостоятелно или в комбинация с други медикаменти, от които средство на първи избор е erlotinib (Tarceva на Roche). Използват се също така 5-FU, cisplatin, docetaxel или irinotecan. Фирма FibroGen обяви, че започва фаза 1 отворено проучване, в което ще участват 18 пациенти. Групата ще получава три различни дози на FG-3019 на всеки две седмици. След втората инфузия на FG-3019, при всички ще бъде въведено лечение с gemcitabine и erlotinib. Терапията с FG-3019 ще продължи до прогресия на заболяването, оценена посредством Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST). Вторична цел е да се оцени ефективността и фармакокинетиката на антитялото FG-3019, прилагано в комбинация с gemcitabine и erlotinib. Данни показаха свръхекспресия на гена за CTGF в панкреасния неопластичен епител (59 пъти в сравнение с нормалната тъкан на задстомашната жлеза и 4.5 пъти в сравнение с тъканта при хроничен панкреатит). FG-3019 свързва селективно и блокира действието на CTGF. Потенциалната роля на FG-3019 като aнти-CTGF терапия за лечение на панкреасен карцином се подкрепя от изследвания при животински модели на заболяването. Данните показват, че FG-3019 може да инхибира растежа на човешките панкреасни туморни клетки и да предпазва от тяхното метастазиране (2,3). FG-3019 се намира във фаза 1 клинични проучвания за лечение на идиопатична пулмонална фиброза, диабетна бъбречна болест (микроалбуминурия и макроалбуминурия) и резистентна на стероиди фокална сегментна гломерулосклероза (FSGS). FibroGen е биотехнологична компания, която има експертиза в областта на тъканната фиброза, CTGF и хипоксия индуцирания фактор (HIF). (ДЯ) За допълнителна информация: Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) Gemcitabine забавя рецидивирането на рака на панкреаса. МD, май 2007 Tarceva удължава живота при рак на панкреаса. МD, ноември 2004 Използвани източници: 1. Bennewith K, et al. The role of tumor-derived connective tissue growth factor (CTGF/CCN2) in pancreatic tumor growth. Cancer Res 2009; 69:775-784 http://cancerres.aacrjournals.org 2. Dornhоеfer N, et al. Connective tissue growth factor specific mAb therapy inhibits pancreatic tumor growth and metastasis. Cancer Res. 2006; 66:5817-27 3. Aikawa T, et al. Connective tissue growth factor specific antibody attenuates tumor growth, metastasis and angiogenesis in an orthotopic mouse model of pancreatic cancer. Mol. Cancer Ther. 2006 May;5(5):1108-16 http://mct.aacrjournals.org