Alteplase при остър исхемичен инсулт, дори и след тричасовия терапевтичен прозорец01/05/2009

Лечението с рекомбинантния тъканен плазминогенов активатор (rt-PA) alteplase* може да подобри прогнозата при пациенти с остър исхемичен инсулт, дори и след като се приложи след досега приетия тричасов терапевтичен прозорец (между 3 и 4.5 час), без да повишава значимо честотата на хеморагичните инциденти, показаха резултатите от проучването ECASS 3 (European Cooperative Acute Stroke Study), публикувани в New England Journal of Medicine (1).

Целта на ECASS 3 е да установи дали ефикасността и безопасността на alteplase се поддържат до 1.5 часа след официално одобрения тричасов времеви прозорец. Клиничното изпитване е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано по дизайн и включва 821 болни с остър исхемичен инсулт (418 лекувани с alteplase и 403 контроли) от 15 европейски страни.

Резултатите показват, че пациентите от терапевтичната група имат 34% по-голяма вероятност за благоприятен изход в сравнение с контролите (p=0.04), при измерване с модифицираната скала на Rankin (mRS 0–1).

Честотата на хеморагичните инциденти е била по-висока в терапевтичната група (27 спрямо 17.6%, р=0.001; по отношение на симптоматичните хеморагични инциденти 2.4 спрямо 0.2%, р=0.008). Не е била установена значима разлика в смъртността между двете група (7.7 срещу 8.4%, съответно, р=0.68).

“Ранното лечение остава крайъгълен камък в терапията на острия инсулт. Данните от проучването ECASS 3 показват, че инсултът може да бъде ефикасно лекуван и при пациенти, които не могат да пристигнат в специализираните центрове за лечение в рамките на първите три часа,” коментира д-р Вернер Хаке от Клиниката по неврология на Университета Ruprecht-Karls в Хайделберг, Германия.

Резултатите от ECASS 3 са допълнени и потвърдени от тези на проучването SITS-ISTR (Safe Implementation of Treatments in Stroke – International Stroke Thrombolysis Registry), публикувани в списание Lancet (2). В SITS-ISTR, 664 болни с исхемичен инсулт, получили alteplase между 3 и 4.5 час са били сравнени с 11 865 пациенти, лекувани с alteplase в рамките на одобрения тричасов терапевтичен прозорец.

Авторите не са установили значима разлика между двете кохорти по отношение на честотата на симптоматичните мозъчни кръвоизливи (2.2% спрямо 1.6%, р=0.24), смъртността (12.7% спрямо 12.2%, р=0.72) и благоприятния изход (липса на инвалидизация след инцидента) (58% спрямо 56.3%, р=0.42).

Според изследователите, „alteplase e безопасен медикамент, когато се приложи между 3-ия и 4.5 час след началото на исхемичния инсулт, като същевременно осигурява допълнителна възможност за благоприятно повлияване на болните, които не могат да бъдат лекувани през първите три часа след началото на острата симптоматика”. (КД)

* Alteplase, с търговската марка Actilyse, се произвежда и разпространява в повечето страни в света от Boehringer Ingelheim. В САЩ аlteplase е маркетиран под търговското име Activase от Genentech, Inc., а в Канада от Roche Canada, където се използва за лечението на остър исхемичен инсулт от съответно 1996 и 1999.

Допълнителна информация за приложението на alteplase при остър исхемичен инсулт може да намерите в Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Използвани източници:

1. Hacke W., Kaste M., Bluhmki E. et al, for the ECASS investigators. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 h after acute ischemic stroke. N Engl J Med 2008; 359: 1317-1329 http://content.nejm.org

2. Wahlgren N., Ahmed N., Dаvalos A. et al, for the SITS investigators. Thrombolysis with alteplase 3–4.5 h after acute ischaemic stroke (SITS-ISTR): an observational study. Lancet 2008; 372: 1303-1309 http://www.thelancet.com