Високите нива на IgE антитела01/03/2009

Високите нива на IgE антитела, измерени при раждане в кръв от пъпната връв, са рисков фактор за развитие на алергия в детството и в млада възраст, показаха резултатите от кохортно проучване на д-р Maria Pesonen и сътр. от University Hospital в Хелзинки, публикувани през февруари в списание Pediatric Allergy and Immunology (1).

Проследени са 190 родени на термин, доносени кърмачета, които са били изследвани при раждане, на пет-, 11- и 20-годишна възраст. Авторите са установили, че високите серумни нива на IgE в пъпната връв са били свързани с развитие на алергична симптоматика (р=0.03) и положителни резултати при кожно тестуване на петгодишна възраст (р=0.01).

В допълнение, повишените стойности на IgE при раждане са корелирали с високи нива на общите серумни IgE на 11- (р=0.02) и на 20-годишна възраст (р=0.01), както и с по-голяма честота на алергичния риноконюнктивит на 20 години (р=0.04).

Чувствителността на теста при предсказване на атопия, потвърдена чрез кожно тестуване на петгодишна възраст, е била 50%, а на 20 години – 26%. Изследователите отбелязват, че „комбинацията от високи нива на IgE в пъпна връв и фамилна анамнеза за атопия имат по-висока предиктивна стойност при определяне на риска за алергия, в сравнение с IgE и фамилната обремененост поотделно”. (КД)

Използван източник:

1. Pesonen M., Kallio M., Siimes M. Cord serum immunoglobulin E as a risk factor for allergic symptoms and sensitization in children and young adults. Pediatr Allergy Immunol 2009; 20:12-18 http://www.interscience.wiley.com