Вариабилност в отговора при лечение на lupus erythaematosus с анти CD-2001/03/2009

Терапията с анти CD-20 медикаменти при системен лупус еритематозус (СЛЕ, SLE) може да подобри прогнозата, но формирането на човешки анти-химерични антитела (human anti-chimeric antibody – HACA) води до по-малко намаляване на този подклас B клетки, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Annals of Rheumatic Diseases (1).

СЛЕ е полиморфно заболяване, в което по автоимунен механизъм са засегнати множество органи. В-лимфоцитите играят централна роля в неговата патогенеза и са източник на автоантитела, чиято антигенна презентация определя активността и на Т-клетките.

В експериментални модели е доказано, че вътрешен дефект в В-клетъчната популация е решаващ за отключване на болестта, като главна роля играе тяхната хиперактивност. Въвеждането на моноклонални антитела, насочени срещу В-лимфоцитите, би моглo да бъде обешаващ нов метод на лечение при СЛЕ.

Rituximab е химерично моноклонално антитяло срещу CD 20 популацията. Този маркер на В-клетъчната популация е представен от началото на формирането до окончателната им матурация, a медикаментът намалява CD 20+ лимфоцитите посредством различни механизми – антитяло-зависима клетъчно-медиирана цитотоксичност, апоптоза и комплемент-медиирана цитотоксичност.

Използван за първи път при пациенти с CD 20+ B-клетъчен неходжкинов лимфом, rituximab e приложен вече при над 900 000 болни с много добър профил на безопасност и ефикасност.

Настоящото фаза 1/2 проучване има за цел да оцени ефикасността и биологичните ефекти на медикамента при лека до умерена форма на СЛЕ без придружаваща имуносупресивна терапия. В него са включени 24 пациенти с активен lupus erythemаtosus и незадоволителен отговор към терапия с един или повече имуносупресора. Участниците са били проследени за период от една година.

При 18 болни е прилагана доза на rituximab, съответстваща на тази при лимфом, като при 17 от тях е регистрирано изчерпване на CD 19+ В клетъчната популация (<5 клетки/mcl), въпреки че при шестима е наблюдавано повторно повишаване на В клетките преди края на 24 седмица.

При около 70% от болните е било установено подобрение на изходния скор за активност на заболяването (SLEDAI – SLE Disease Activity Index) с две и повече точки до 55 седмица. Изчерпването на CD 19+ В клетъчната популация е корелирало с подобряването на SLEDAI на 15 седмица от терапията (r=0.84).

Около една трета от пациентите са развили НАСА, което е било свързвано с по-малко намаляване на CD 20 B клетките. (ОИ)

Използван източник:

1. Albert D., Dunham J., Khan S. еt al. Variability in the biological response to anti-CD20 B cell depletion in systemic lupus erythaematosus. Ann Rheum Dis 2008; 67: 1724-1731 http://ard.bmj.com/current.dtl