T2:ERG е нов уринен тест01/03/2009

T2:ERG е нов уринен тест, който е високоспецифичен за диагностициране на рак на простатата, се казва в доклад представен през февруари по време на Genitourinary Cancers Symposium. Тестът регистрира сливането на два гена (TMPRSS2 и ERG), които са налични при 50% от мъжете, страдащи от заболяването и корелира с други четири индикатора за рак на простатата (1).

В проучването са включени 556 мъже, подложени на биопсия на простатата, при които е извършен и T2:ERG уринен тест. Резултатите показват, че рак на простатата е диагностициран при общо 150 изследвани, като T2:ERG е бил специфичен в 84% и чувствителен в 43% от случаите.

Трябва да се има предвид, че специфичността на серумния простатноспецифичен антиген (PSA) е 27%, а чувствителността от 43% се обяснява с факта, че само 50% от мъжете с рак на простатата имат позитивен T2:ERG.

T2ERG е корелирал сигнификантно с четири (от пет) критерия, използвани за идентифицирането на агресивни форми на заболяването към момента на биопсията: скор по Gleason >6, процент позитивни биопсии, количество злокачествена тъкан в биопсичния материал и значимост на заболяването (според критериите на Epstein). Единствената променлива, която не е била в сигнфикантна корелация с теста, е билa плътността на PSA (стойността на PSA разделена на обема на простатата).

Авторите са си поставили за цел да изследват връзката между T2:ERG и различните форми на тумора (обем, стадий и степен в тъканта след простатектомия). (ИТ)

Използван източник:

1. Groskopf J, Siddiqui L, Sefton-Miller L et al. Feasibility and clinical utility of a TMPRSS2:ERG gene fusion urine test http://www.gucasymposium.org