Рутинното измерване01/03/2009

Рутинното измерване на остатъчния коронарен кръвоток (fractional flow reserve – FFR) при пациенти с многоклонова коронарна болест, подлежащи на перкутанна коронарна интервенция (PCI) с имплантиране на медикамент-отделящи стентове (DES), подобрява крайните резултати, показаха данните от проучване, публикувани през януари в списание New England Journal of Medicine (1).

Коронарната ангиография е стандарен метод за направляване на позиционирането на стентовете. Засeга не е ясно дали използването на FFR, в допълнение на ангиографията, може да увеличи ползите.

FFR е индекс за физиологичната значимост на коронарната стеноза (представлява съотношение между максималния кръвоток през стенотичната артерия към максималния нормален кръвоток) и може лесно да се измери по време на коронарография. Ако показателят за нормален коронарен съд е 1.0, то при спад под 0.80, в над 90% от случаите се касае за причиняваща исхемия стеноза.

FFR е по-специфичен метод, тъй като всеки сегмент на артерията се изследва отделно. Проучвания показаха, че PCI, определяна от FFR, се асоциира с по-добра прогноза (2).

В настоящото изследване, проведено в 20 клинични центрове в Европа и САЩ, са участвали 1005 болни с многоклонова коронарна болест, като показанията за PCI и имплантиране на DES са определени само ангиографски в едната група или допълнително с FFR във втората група.

Преди рандомизацията, лезиите, налагащи перкутанна интервенция, са били определяни според ангиографския вид.

При пациентите, рандомизирани за ангиографски-определяна PCI, са били със стентирани всички лезии. Докато при тези от втората група са били имплантирани стентове само в съдове с FFR</=0.80. Първичната крайна точка на проследяване е била смъртност, нефатален миокарден инфаркт и повторна реваскуларизация до края на първата година след интервенцията.

Средният брой на лезиите, подлежащи на PCI и стентиране в ангиографски-определената група, е бил 2.7+/-0.9, а в FFR-определената група – 2.8 +/-1.0 (р=0.34). Броят на използваните стентове е съответно 2.7+/-1.2 и 1.9+/-1.3 (р<0.001).

По отношение на първичния критерий (смъртност, нефатален миокарден инфаркт и повторна реваскуларизация до края на първата година) честотата е 18.3% в ангиографски-определената група и 13.2% в FFR-определената група (р=0.02).

Повече пациенти в FFR-направляваната за имплантиране на стентове група са били без стенокардия до края на първата година – 78% спрямо съответно 81%, но разликата не е статистически достоверна (р=0.20). (ОИ)

Използвани източници:

1. Tonino P., De Bruyne B., Pijls N. et al. Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary intervention. NEJM 2009; 360;213-24 http://content.nejm.org

2. Berger A., Botman K., MacCarthy P. et al. Long-term clinical outcome after fractional flow reserve-guided percutaneous coronary intervention in patients with multivessel disease. J Am Coll Cardiol 2005;46:438-442 http://content.onlinejacc.org