RoACTEMRA01/03/2009

RoACTEMRA (tocilizumab) бе одобрен през януари от Европейската комисия за лечение на болни с умерени и тежки форми на ревматоиден артрит (РА), които не са се повлияли или не са толерирали терапия с един или повече модифициращ заболяването антиревматичен медикамент (DMARDs) или с антагонист на туморния некротизиращ фактор (TNF).

Положителното становище е базирано на резултати от пет международни фаза 3 клинични проучвания, които показват, че tocilizumab, самостоятелно или в комбинация с methotrexate (MTX) или с други DMARDs, подобрява сигнификантно симптоматиката на РА, в сравнение със самостоятелно приложение на DMARDs. Тези предимства са били независими от проведена предходна терапия или от тежестта на заболяването.

Tocilizumab като цяло е толериран добре, като най-сериозните неблагоприятни реакции са включвали тежки инфекции, перфорации на гастроинтестиналния тракт и реакции на свръхчувствителност (включително анафилаксия). Най-честите нежелани странични действия, съобщени в проведените проучвания, са: инфекции на горните дихателни пътища, назофарингит, главоболие, хипертония и леко повишени чернодробни ензими (ALAT и ASAT).