Rituximab е ефективна втора линия терапия при ревматоиден артрит01/03/2009

Моноклоналното антитяло срещу B лимфоцитите – rituximab* – намалява прогресията на структурните ставни увреждания при пациенти с продължителен, активен и резистентен на друга терапия ревматоиден артрит (РА), показаха резултатите от фаза 3 клиничното прoучване REFLEX, публикувани през февруари в списание Annals of Rheumatic Diseases (1).

Ревматоидният артрит е хронично системно автоимунно заболяване, причиняващо висока инвалидност поради необратима ставна деструкция. Целта на лечението е облекчаване на симптомите, запазване на ставната структура и функция, подобряване на качеството на живот и предпазване от инвалидност.

Структурното ставно увреждане е доловимо в ранните стадии на болестта, но ако не се лекува, предизвиква инвалидност на по-късен етап. През последните 10 години навлизането на нови медикаменти, особено на инхибиторите на туморния некротичен фактор (TNF), помогнаха за значимо подобряване на прогнозата.

Въпреки това, около 20-40% от болните, лекувани с TNF инхибитори, не постигат задоволителен терапевтичен отговор. Някои имат вторична резистентност или непоносимост към тази група лекарства. Биологичните средства за лечение на ревматоиден артрит са с недоказана активност за съхранение на ставната структура и функция.

Rituximab е моноклонално антитяло, насочено срещу В лимфоцитната популация, позитивна на CD 20. На базата на рандомизирани и плацебо-контролирани проучвания, медикаментът е одобрен за лечение на активен РА с неадекватен отговор или при непоносимост към TNF инхибитори (2).

В настоящото проучване са включени пациенти с незадоволителен отговор към TNF инхибитори и methotrexate, рандомизирани на прием на rituximab и плацебо, с рентгенографии на засегнатите стави в началото на изследването, на 24 и на 56 седмица. Тези с липса на отговор към терапията са получили допълнителна доза rituximab на 16 седмица.

От 24 седмица приложението на rituximab е било разрешено и в двете групи на отворен принцип. Резултатът от лечението е оценяван според точен критерий (скор по Genant-Sharp), като първичната крайна точка е промяна в този тотален скор на 56 седмица.

Терапията с rituximab, сравнена с плацебо, е довела до сигнификантна редукция на прогресията на ставната деструкция. По отношение на първичния критерий, пациентите, лекувани с медикамента, са с много по-малка промяна на скора по Genant-Sharp, в сравнение с контролите на плацебо (съответно 1.00 и 2.31, р=0.005).

Значително по-малък е и процентът на ерозивните промени в ставите (скор 0.59 спрямо съответно 1.32, р=0.011), както и стесняването на ставното пространство (скор 0.41 спрямо 0.99, р<0.001).

REFLEX (Randomized Evaluation of Long-term Efficacy of Rituximab in RA) е първото проучване, което доказва, че В-клетъчната таргетна терапия води до намаляване на прогресията на структурните ставни увреди при пациенти с РА, които имат незадоволителен отговор към стандартна и биологична терапия. (ОИ)

Използвани източници:

1. Keystone E., Emery P., Peterfy C. et al. Rituximab inhibits structural joint damage in patients with rheumatoid arthritis with an inadequate response to tumour necrosis factor inhibitor therapies. Annals of the Rheumatic Diseases 2009; 68:216-221 http://www.ard.bmj.com

2. Edwards J., Szczepa ski L., Szechi ski J. et al.. Efficacy of B-cell-targeted therapy with rituximab in patients with rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2004; 350:2572–81 http://www.content.nejm.org

* Mabthera (rituximab) на Roche е регистриран в България.