Продължителното мониториране на глюкозата подобрява гликемичния контрол при диабет тип 101/03/2009

Използването на система за продължително мониториране на глюкозата* може да доведе до подобряване на гликемичния контрол при възрастни пациенти с диабет тип 1 (=/>25 години) на интензивна инсулинова терапия, показаха резултатите от проучване на Juvenile Diabetes Research foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

Независимо от факта, че самостоятелното измерване на кръвната глюкоза с глюкомер подпомага постигането на прицелните нива на този показател, малко на брой пациенти с диабет тип 1 правят измервания на кръвната глюкоза след нахранване или през нощта. Поради тази причина, постпрандиалната хипергликемия и асимптомната нощна хипогликемия са често срещани, дори и при болни с добре контролиран диабет тип 1.

При голяма част от пациентите, страхът от хипогликемия или развитие на хипогликемия-асоциирани автономни нарушения възпрепятства успешното въвеждане на интензифицирания инсулинов режим.

Новите устройства за постоянно мониториране на глюкозата в реално време са с по-голяма точност и функционалност, като сигнализират за евентуална хипогликемия и се толерират добре от болните.

В настоящото проучване са участвали 322 възрастни, юноши и деца с диабет тип 1 на интензифициран инсулинов режим (многократни инсулинови инжекции или постоянна подкожна инфузия на инсулин), рандомизирани в група с продължително мониториране на глюкозата и контролна група (обичаен самоконтрол с глюкомер).

Пациентите са били допълнително разделени в три подгрупи в зависимост от възрастта им (=/>25 години, 15-24 години и 8-14 години), като първична крайна точка е проследяване са стойностите на гликирания хемоглобин (А1с) след шест месеца.

Резултатите показват, че нивото на гликирания хемоглобин е било значимо понижено при възрастните пациенти (=/>25 години) с непрекъснат контрол (-0.53%, р<0.001), като промяната е сигнификантна в сравнение с по-младите участници.

Намалението на този показател не е било статистически значимо в останалите две групи.

83% от възрастните пациенти са използвали системата за продължително мониториране на глюкозата шест дни в седмицата, в сравнение с 30% от юношите и младежите и 50% от по-малките деца.

Ползите от продължителното мониториране на глюкозата зависят предимно от възрастта на пациентите с диабет тип 1, като най-голяма е ползата при мотивирани да подобрят крайните си резултати болни на възраст над 25 години – в тази група непрекъснатото проследяване води до значимо подобряване на гликемичния контрол. (ОИ)

* В проучването са използвани три различни системи – DexCom Seven (на DexCom), MiniMed Paradigm Real-Time Insulin Pump and Continuous Glucose Monitoring System (Medtronic) и FreeStyle Navigator (Abbott Diabetes Care)

Използван източник:

1. Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. The Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. NEJM 2008; 359;1464-76 http://www.jdrf.org/files/General_Files/APP/2008/JDRF_CGM_Trial_NEJM_article.pdf