Paracetamol може да увеличи риска за астма и алергични заболявания01/03/2009

Използването на рaracetamol в детството може да увеличи риска за развитие на астма и алергични заболявания, показаха резултатите от фаза III на проучването International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), публикувани в списание Lancet (1).

Антипиретикът paracetamol (acetaminophen) e синтезиран още през 1878, но започва да се използва масово през 50-те години на миналия век, след като phenacetin отпада от употреба поради изразените си нефротоксични свойства. До 1990, paracetamol се налага като най-често прилагания медикамент на територията на САЩ.

Няколко са възможните биологични механизми, които биха могли да обяснят връзката между прилагането на paracetamol и появата на астма. Те включват развитието на възпалителни промени в белодробния паренхим, индуцирани от кислородни радикали поради намалената концентрация на антиоксиданта глутатион, както и стимулиране на Тh2 клетъчния отговор.

В настоящото многоцентрово, крос-секционно изследване, родителите на над 200 000 деца от 31 страни на възраст между шест и седем години са попълнили въпросници с информация за наличието на симптоми на астма, алергичен ринит и екзема и рискови фактори за развитието на алергични заболявания, включващи и употребата на paracetamol.

Анализът на данните показва, че използването на paracetamol през първата година от живота е свързано с повишен риск за развитие на астма на шест-седем години (OR 1.46), както и на алергичен ринит (OR 1.5) и екзема (OR 1.3). Установен е дозозависим ефект, като колкото пo-големи количества paracetamol са използвани, толкова по-тежки са били симптомите на астма (OR 1.61).

„Въпреки че дизайнът на проучването не позволява да се установи причинно-следствена връзка, ние считаме, че paracetamol e възможен рисков фактор за развитие на астма в детска възраст,” коментират авторите. „Необходими са по-дългосрочни рандомизирани изпитвания, които ще позволят изготвянето на точни указания за употребата на paracetamol при деца”.

В уводна статия на същия брой, д-р Graham Barr от Columbia University Medical Center заявява, че ISAАС проучването по-скоро оставя открит въпросът за точната връзка между употребата на paracetamol и появата на астма, отколкото да прави конкретно заключение (2).

Д-р Barr посочва,че изследователите не са проследили връзката между развитието на астма и употребата на други антипиретици в детска възраст (например ibuprofen). Той цитира резултатите от клинично изпитване, според което децата, използващи основно ibuprofen като антипиретик по-рядко търсят лекарска помощ по повод на астматични притъпи, в сравнение тези, прилагащи paracetamol (3).

Д-р Barr подкрепя идеята за провеждането на рандомизирано контролирано проучване, което да сравни честотата на астмата при деца, използващи paracetamol с тази при пациенти, употребяващи основно ibuprofen. (КД)

Използвани източници:

1. Beasley R., Clayton T., Crane J. et al. Association between paracetamol use in infancy and childhood, and risk of asthma, rhinoconjunctivitis, and eczema in children aged 6–7 years: analysis from Phase Three of the ISAAC programme. Lancet 2008; 372: 1039-1048 http://www.thelancet.com

2. Barr G. Does paracetamol cause asthma in children? Time to remove the guesswork. Lancet 2008; 372: 1010-1011

3. Lesko S., Mitchell A. The safety of acetaminophen and ibuprofen among children younger than two years old. Pediatrics 1999; 104: e39 http://pediatrics.aappublications.org