Нови, независими рискови фактори01/03/2009

Нови, независими рискови фактори за краен стадий на бъбречно увреждане са ниското ниво на хемоглобин, повишеното ниво на пикочна киселина, наличието на никтурия и фамилната анамнеза за бъбречно заболяване, показаха резултатите от лонгитудинално 25-годишно кохортно проучване в САЩ, публикувани през февруари в Archives of Internal Medicine (1).

В анализа са включени над 177 000 пациенти, обхванати през периода 1964-1973 и проследени за развитието на краен стадий на бъбречно заболяване или на свързана с него смърт до края на 2000 година.

Случаите с най-високо серумно ниво на пикочна киселина (най-горната четвъртина от стойности) са имали 2.14 пъти по-висока честота на краен стадий на бъбречно заболяване в сравнение с тези със стойности в най-долната четвъртина.

Подобна зависимост е била установена и по отношение на болните с най-ниско ниво на хемоглобин (1.33 пъти), никтурия (1.36) и фамилна анамнеза за бъбречна болест (1.40) в сравнение с останалите случаи.

Резултатите от това проучване подкрепят значението на двата добре установени рискови фактори за развитието на краен стадий на бъбречно увреждане – протенурия (съответно: 7.9 пъти по-висок риск при 3 до 4+ албумин в урината при тест с лентичка; 3.59 пъти – при 1 до 2+ и 2.39 пъти при следи в сравнение с участниците с негативен резултат) и затлъстяване (4.49 пъти по-висок риск при тежка степен на обезитет, 3.11 пъти – при средна и ниска степен и 1.65 при наднормено тегло в сравнение с групата с нормално тегло).

Други известни рискови фактори, потвърдили своята роля в това проучване, са: повишен серумен креатинин, негроидна раса, повишено артериално налягане, захарен диабет, по-напреднала възраст, ниско ниво на образование и мъжки пол.

Тъй като хиперурикемията е рисков фактор за прогресия на бъбречното заболяване към краен стадий, то авторите препоръчват провеждането на рандомизирани контролирани проучвания, които да установят дали понижаването на серумните нива на пикочна киселина може да бъде ефективна ренопротективна стратегия, отвъд контрола на артериалното налягане и блокирането на ренин-ангиотензин-алдостероновата система.

Фактът, че фамилната анамнеза за бъбречно заболяване е рисков фактор за развитието на краен стадий на органно увреждане показва, че при пациентите с подобна анамнеза трябва да се провежда скрининг за ранно диагностициране на нарушения в реналната функция.

Използван източник:

1. Hsu C., Iribarren C., McCulloch C. et al. Risk factors for end-stage renal disease: 25-year follow-up. Arch Intern Med 2009, 169: 342-350 http://archinte.ama-assn.org