Нов инхалаторен кортикостероид с бързо действие01/03/2009

Инхалаторният кортикостероид ciclesonide* намалява хиперреактивността на въздушните пътища и количеството на издишания азотен оксид в рамките на няколко часа след приложението на единична доза при болни с бронхиална астма, показаха резултатите от рандомизирано двойно-сляпо проучване, публикувани в списание Chest (1).

Предишни изследвания установиха, че ciclesonide е ефективен почти колкото останалите инхалаторни кортикостероиди, като неговото приложение не се свързва с кортизолова супресия и възникване на орофарингеални странични ефекти. Първична крайна цел на проучването е била времето за настъпване на бронходилататорния ефект на медикамента.

В проучването са участвали 21 хиперреактивни към аденозин монофосфат пациенти с лека стабилна бронхиална астма, при които е било приложено лечение с ciclesonide в дозировки 320 mcg един път дневно, 320 mcg два пъти дневно или плацебо за седем дни. Периодите на лечение са били редувани с периоди без терапия от четири до шест седмици, като клинична оценка е правена на първия, третия и седмия ден от всеки цикъл.

И двете дозировки на ciclesonide са довели до сигнификантно подобрение на хиперреактивността спрямо аденозин монофосфата на 2.5 час след инхалирането на медикамента в сравнение с плацебо (p<0.0001). Анализът на данните показва още значима редукция на нивата на издишания азотен оксид на третия ден след започването на лечението и за двете дозировки.

В друго проучване предварителното лечение с ciclesonide в продължение на седем дни е довело до значимо отслабване на реакциите от ранната и късната фаза след провокация с инхалаторен алерген. Също така е било установено, че лечението с инхалаторния ciclesonide намалява повишените възпалителни клетки (общ брой на еозинофилите) и медиаторите на възпалението в индуцирана храчка.

„Тези резултати потвърждават ефективността на инхалаторния ciclesonide, който се оказва инхалаторен кортикостероид с бързо начално действие,” обобщават авторите на изследването. (КП)

* ciclesonide (Alvesco) на Nycomed, одобрен за употреба в България (www.bda.bg), е глюкокортикоид, използван за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища. Alvesco 40 Inhaler, 80 Inhaler и 160 Inhaler са продукти, съдържащи циклесонид, предлаган в многодозов инхалатор под налягане, съдържащ етанолов хидрофлуороалкан-134A като пропелент. Инхалаторът представлява алуминиев флакон, съдържащ 120 дози съответно от 40 mcg, 80 mcg или 160 mcg ex actuator, съответстващи на 50, 100, или 200 mcg на впръскване ex valve.

Използван източник:

1. Erin E., Zacharasiewicz A., Nicholson G. et al. Rapid effect of inhaled ciclesonide in asthma. Chest 2008;134:740-745 http://www.chestjournal.org