Метаболитният синдром увеличава риска за цироза при пациенти с хроничен хепатит В01/03/2009

Метаболитният синдром (МетС) е независим рисков фактор за чернодробна цироза при пациенти с хроничен хепатит В, показаха резултатите от проучване, публикувани през януари в списание Gut (1).

„Метаболитният синдром се свързва с развитието на неалкохолния стеатохепатит и криптогенната цироза,” коментират авторите.

В проспективното проучване са участвали пациенти на средна възраст 46 години, които са имали хронична хепатит В вирусна инфекция. Чернодробната плътност е била измервана чрез еластография за диагностициране на ранна цироза.

От 1466 пациенти, 188 (13%) са имали МеС, на 167 болни е била направена чернодробна биопсия като 134 (80%) от тях са имали добри проби за хистологична оценка, които са били анализирани. При 32 от 134 успешни проби (24%) е била установена цироза.

38% от пациентите с МетС са имали хистологично потвърдена чернодробна цироза в сравнение с 11% от случаите без метаболитен синдром.

Резултати от мултивариантния, логистично-регресионен анализ показват, че МетС остава независим рисков фактор за развитието на цироза (относителен риск 1.7, който корелира с броя на компонентите на МетС). При пациенти с един, два, три, четири или пет компонента на метаболитен синдром, относителният риск за цироза се увеличава пропорционално съответно с 1.4; 2.6; 4.1; 4.0 и 5.5.

„Основният механизъм на прогресията на фиброзата при пациентите с МетС вероятно включва директна стимулация на чернодробните стелатни клетки от хиперинсулинемията и хипергликемията. Това води до повишена продукция на съединителнотъканен растежен фактор и последваща акумулация на извънклетъчен матрикс,” коментират авторите на изследването. „Една от възможните хипотези е за инсулиновата резистентност като основна движеща сила за чернодробна фиброзна прогресия”.

Необходими са допълнителни проучвания, които да потвърдят дали инсулинови сенситайзери (очувствители) като metformin и тиазолидиндиони (глитазони) могат да забавят тази прогресия поради подобряване на инсулиновата резистентност и намаляване на хиперинсулинемията. (КП)

Използван източник:

1. Wong G., Choi P., Chan A. et al. Metabolic syndrome increases the risk of liver cirrhosis in chronic hepatitis B. Gut 2009;58:111-117 http://gut.bmj.com