Комбинираната терапия budesonide/formoterol е ефективна при ХОББ01/03/2009

Терапията с инхалаторния аерозол budesonide/formoterol fumarate dehydrate (Symbicort на AstraZeneca) подобрява значимо функцията на белите дробове при пациенти с умерена до много тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) в сравнение с budesonide или formoterol, прилагани самостоятелното, или с плацебо, показаха резултатите от двете големи, плацебо-контролирани проучвания SHINE и SUN, представени по време на CHEST 2008 (1).

В основата на съвременната терапия на ХОББ са дългодействащите бронходилататори – бета2 агонистите (salmeterol и formoterol) и антихолинергичните медикаменти (tiotropium). Те са предпочитани средства като първа линия на терапия при симптомни пациенти.

Данните от настоящите изследвания показват, че инхалаторите с фиксирани комбинации, които съдържат кортикостероид и дългодействащ бета2 агонист, са по-ефективни от приложението на отделните съставки като монотерапия и са показани при пациенти с умерена и тежка по степен на обструкция ХОББ (FEV1<50% от предвиденото) с чести екзацербации.

В шестмесечното проучване SHINE са били включени 1704 пациенти на възраст над 40 години с умерена до много тежка ХОББ, които са били рандомизирани да получават по две инхалации дневно: budesonide/formoterol 160 mcg/4.5 mcg; budesonide/formoterol 80 mcg/4.5 mcg; поотделно – budesonide 160 mcg и formoterol 4.5 mcg или плацебо.

Резултатите показват, че и двете дозировки на комбинирания препарат budesonide/formoterol (160 mcg/4.5 mcg и 80 mcg/4.5 mcg) водят до значително подобрение на форсирания експираторен обем за една секунда (FEV1; р</=0.001) спрямо изходното му ниво и един час след прилагането на терапията в сравнение с лечението с budesonide или formoterol (р<0.001).

Данните показват още сигнификантно подобрение в сутрешните и вечерни пикови експираторни обеми (peak expiratory flow – PEF) при прилагането на комбинираната терапия спрямо монотерапията с formoterol и budesonide или плацебо (p</=0.016).

Двете дози значимо намаляват задуха, кашлицата, експекторацията и честотата на събужданията през нощта, както и употребата на медикаменти „при нужда” в сравнение с плацебо (р<0.028). Symbicort, прилаган и в двете дозировки, е бил с добра поносимост.

Делът на болните, постигнали над 15% подобрение на FEV1 в първите 15 минути след прилагането на терапията, е бил съответно във всяка от групите:72.7% при дозировка budesonide/formoterol 160 mcg/4.5 mcg; 70.2% при дозировка budesonide/formoterol 80 mcg/4.5 mcg; 19.8% при budesonide 160 mcg; 60.5% при formoterol 4.5 mcg и едва 13.6% при плацебо.

В 12-месечното проучване SUN са участвали 1964 пациенти с умерена до тежка ХОББ. Резултатите са сходни с тези от проучването SHINE. Пациентите са били рандомизирани да получават два пъти дневно budesonide/formoterol в дозировка 160 mcg/4.5 mcg; 80 mcg /4.5 mcg; самостоятелно formoterol 4.5 mcg или плацебо.

По-високата доза Symbicort е била свързана със значително по-голямо подобрение на изходните стойности на FEV1 и FEV1 един час след инхалацията в сравнение с formoterol, както и сигнификантно подобрение в стойностите на PEF (p</=0.017).

Средното време за подобряване на FEV1 с 15% е било 6.8 минути при прилагането на високата дозировка budesonide/formoterol, 4.9 минути при употребата на ниската доза budesonide/formoterol и 9.0 минути при монотерапията с formoterol. Поддържането на постигнатата бронходилатация с комбинираната терапия е през целия 12-месечен период на проучването.

Честотата на екзацербациите е с 25 до 30% по-ниска при двата комбинирани режима в сравнение с formoterol и почти 40% в сравнение с плацебо. Двете дозировки budesonide/formoterol значимо са подобрили задуха, кашлицата, експекторацията, събуждането през нощта и честотата от употребата на медикаменти „при нужда” в сравнение с плацебо (р<0.038).

Честотата на пневмония-свързаните нежелани реакции е била сходна в двете проучвания и във всички терапевтични групи, в сравнение с плацебо, като честотата на бронхит е била леко по-висока във всички активно лекувани групи с изключение на най-ниската дозировка budesonide/formoterol. Най-честите странични лекарствени реакции са били орална кандидоза, дисфония и мускулни спазми. (КП)

Използван източник:

1. CHEST 2008: American College of Chest Physicians 74th Annual Scientific Assembly: Abstract AP2236. Presented October 29, 2008 http://www.chestnet.org/about/press/releases/index.php