Инхалаторните кортикостероиди01/03/2009

Инхалаторните кортикостероиди не подобряват преживяемостта и дори увеличават риска за пневмония при болни със стабилна хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), показа мета-анализ, публикуван в списание JAMA (1).

Прилагането на инхалаторни кортикостероиди при стабилна ХОББ е с противоречиви резултати по отношение на преживяемостта, като в същото време е свързано с някои неблагоприятни странични действия.

„Докато няма еднозначни факти, подкрепящи предимствата на инхалаторните кортикостероиди при тази група болни, на пациентите трябва да се прилага възможно най-ниската ефективна доза за намаление на риска за усложнения,” заяви д-р Bradley Drummond от John Hopkins University в САЩ и водещ автор на анализа.

Учените са направили мета-анализ на 11 двойно слепи, рандомизирани и контролирани клинични проучвания с общо 14 426 болни за оценка на връзката между инхалаторните кортикостероиди, прилагани за период от поне шест месеца, върху общата смъртност и риска за развитие на пневмония при пациенти със стабилна ХОББ.

Резултатите от пет проучвания показват, че инхалаторните кортикостероиди не намаляват риска за фатален изход, отчетен след период от една година. В активната група са регистрирани 128 смъртни случая (от 4636 изследвани) срещу 148 (от 4597 изследвани) в контролната група.

Обобщените данни от седем проучвания сочат, че пациентите на терапия с инхалаторни кортикостероиди са имали с 34% по-висок риск за развитие на пневмония – 777 случая (от 5405 индивиди) срещу 561 случая (от 5371 индивиди) в контролната група. С повишен риск за пневмония са били подгрупите с най-висока доза инхалаторни кортикостероиди, най-ниски изходни стойности на FEV1 и прилагане на комбинирана терапия (инхалаторни кортикостероиди плюс бронходилататори).

Връзката между повишената честота на пневмония и инхалаторните кортикостероиди трябва да се има предвид от лекарите при избора на терапия при болни със стабилна ХОББ, е заключението на авторите. (ИТ)

Използван източник:

1. Drummond B., Dasenbrook E., Pitz M. et al. Inhaled corticosteroids in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease. JAMA 2008; 300 (20): 2407-2416 http://jama.ama-assn.org