Fluticasone furoate на GSK01/03/2009

Fluticasone furoate на GSK e ефективен и безопасен за лечението на астма, показаха резултати от три фаза 2b клинични проучвания, съобщиха през февруари от компанията -производител. Медикаментът е инхалаторен кортикостероид, който се прилага веднъж дневно.

Изследванията обхващат повече от 1800 пациенти с лека, умерена и тежка форма на астма. Резултатите от тях показват сигнификантно подобрени на белодробната функция (FEV1) в сравнение с плацебо, при широк диапазон на дозировки (25-800 mcg). И в трите проучвания е установено по-значимо подобрение при по-ниски общи дневни дози fluticasone furoate (FF), в сравнение с fluticasone proprionate (FP).

„Обобщените резултати показват, че fluticasone furoate е ефективен инхалаторен кортикостероид за еднократно дневно приложение. Това е крачка напред към създаването на комбинирана терапия за ХОББ, която ще се прилага веднъж дневно и ще увеличи комплаянса на пациентите,” заяви д-р Darrell Baker, вицепрезидент на GSK Respiratory Medicines Development Centre“.

Трите проучвания са рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани и включват болни на възраст >12 години, на които са приложени една от четирите дози FF веднъж дневно, плацебо или FP два пъти дневно. Всички болни са могли да използват краткодействащ бета-агонист (albuterol) като допълнително средство за облекчение на симптоматиката. Първичен показател за ефективност е била промяната на FEV1 (спрямо изходните стойности) на осмата седмица от терапията.

Пациентите са били разделени в следните групи:

– лека астма – 601 пациенти с персистираща астма, която е симптоматична на фона на терапия с краткодействащ бета-агонист, са получили FF 100, 200, 300 или 400 mcg веднъж дневно, FP 250 mcg два пъти дневно или палцебо.

– умерена астма – 622 пациенти с персистираща астма, симптоматична на ниски дози инхалаторни кортикостероиди, са получили FF 100, 200, 300 или 400 mcg веднъж дневно, FP 250 mcg два пъти дневно или пацебо.

– тежка астма – 627 пациенти с персистираща астма, симптоматична на умерени дози инхалаторни кортикостероиди, са получили FF 200, 400, 600 или 800 mcg веднъж дневно, FP 500 mcg два пъти дневно или плацебо (ИТ)