Еsomeprazole ефективен срещу язвената болест при пациенти на лечение с Аспирин01/03/2009

Терапията с инхибитора на протонната помпа esomeprazole (Nexium на AstraZeneca) профилактира от развитието на стомашни и дуоденални язви при пациенти без анамнеза за язвена болест, получаващи продължителна ниско-дозова аспиринова терапия, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание American Journal of Gastroenterology (1).

Предишни проучвания показаха, че esomeprazole е ефективен за превенция на язвената болест при болни, приемащи нестероидни противовъзпалителни средства, като досега липсваха данни за ефекта на медикамента при пациенти взимащи продължително време ниски дози Аspirin (ASA).

В проучването ASTERIX са участвали 991 души, на възраст над 60 години, приемащи Аспирин в дозировка 70-325 mg дневно. Участниците са рандомизирани да получават esomeprazole 20 mg (n=494) или плацебо (n=498) в продължение на 26 седмици.

Първична крайна цел на изследването е оценка на терапията с esomeprazole 20 mg за намаляване на риска за гастродуоденални язви и диспепсия, свързани с приема на ниски дози Аспирин.

В началото на изследването при всички участници е проведена фиброгастроскопия за изключване на язвена болест, тестове за инфекция с Helicobacter pylori, които е трябвало да бъдат отрицателни, и контролни ендоскопии на седмици 8 и 26.

Контролните ендоскопии показват, че при 5.4% от пациентите в плацебо групата са установени стомашни или дуоденални язви в сравнение с 1.6% от участниците в групата на esomeprazole (p=0.0007). Инцидентите с язви са били три пъти по-чести сред участниците, приемали Аспирин в доза 101-325 mg дневно, в сравнение с дозировката 75-100 mg дневно.

Esomeprazole е намалил риска за гастродуоденална язва със 70%, като ерозивният езофагит е бил по-чест при участниците в плацебо групата – 18.3% в сравнение с пациентите на лечение с esomeprazole – 4.4%. Медикаментът сигнификантно е намалил и честотата на „паренето” зад гръдната кост, регургитациите и епигастралната болка при симптомните пациенти (p<0.05). (КП)

Използвани източници:

1. Yeomans N., Lanas A., Labenz J. et al. Efficacy of esomeprazole (20 mg once daily) for reducing the risk of gastroduodenal ulcers associated with continuous use of low-dose Aspirin. Am J Gastroenterol 2008;103:2465-2473 http://www.nature.com/ajg/index.html