Daclizumab подобрява контрола на умерена и тежка астма01/03/2009

Лечението с daclizumab* подобрява белодробната функция и контрола на заболяването при болни с умерена и тежка астма, показаха резултатите от проучване на д-р William Busse и сътр. от University of Wisconsin, Madison, публикувани в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (1).

Моноклоналното IgG1 антитяло daclizumab се свързва с алфа-субединицата на рецептора на интерлевкин 2 (IL 2) (CD25) на лимфоцитe, като по този начин блокира IL-2 медиираната активация. Възпалението при астма се асоциира с повишени нива на активираните CD25 T-клетки, на IL-2 и на разтворимите IL-2 рецептори.

В клиничното изпитване са участвали 115 болни с умерена и тежка астма, неповлияваща се от приложението на инхалаторни кортикостероиди. Пациентите са били рандомизирани на daclizumab (2 mg/kg натоварваща доза, 1 mg/kg поддържаща доза) или плацебо на всеки две седмици, приложени в комбинация с инхалаторен triamcinolone acetate acetonide за период от 12 седмици. Между 12-та и 20-та седмица дозата на triamcinolone acetate acetonide е била постепенно намалена, след което участниците са били проследени за 16 седмици.

Лечението с daclizumab е било свързано със значимо подобрение на ФЕО1 (4.4% спрямо 1.5%, р=0.05), намаляване на честотата на симптомите на заболяването (р=0.018) и на използването на бързодействащи инхалаторни бета 2-агонисти (р=0.009) в сравнение с плацебо. В допълнение, продължителността на ремисията е била по-голяма в терапевтичната група в сравнение с контролите (р=0.024).

Честотата на тежките нежелани реакции е била по-висока при пациентите, лекувани с daclizumab – един случай на анафилаксия, един случай на varicella zoster менингит и един на карцином на млечната жлеза. (КД)

* daclizumab (Zenapax на Roche) e регистриран в България

Използван източник:

1. Busse W., Israel E., Nelson H. et al. Daclizumab improves asthma control in patients with moderate to severe asthma. Am J Resp Crit Care Med 2008; 178: 1002-1008 http://ajrccm.atsjournals.org