CRP при възпалителни чревни заболявания01/03/2009

Нивата на острофазовия белтък CRP (C-реактивен протеин) корелират с тежестта на хроничния улцерозен колит, като стойността на маркера при поставяне на диагнозата е предиктор за хирургична интервенция и при болестта на Crohn, показаха резултати от проучване на Henriksen и сътр., публикувани в списание Gut (1).

В клиничната практика CRP се използва за диагноза на заболявания, мониториране на активността на болестта, прогнозиране на отговора към лечението и изхода на заболяването.

CRP е един от 40-те протеина, участващи в острата фаза на възпалението. Той се синтезира предимно в хепатоцитите, като up-регулацията му е резултат от повишаване на интерлевкин 6, в по-малка степен на интерлевкин 1 beta и на TNF alpha.

След свързването си с лиганда, комплексът CRP-лиганд активира каскадата на комплемента и индуцира фагоцитоза като по този начин играе основна роля във вродения имунитет.

CRP е полезен маркер за диагностициране и проследяване на хода на инфекции и други възпалителни заболявания поради бързия отговор и краткия му полуживот. Медикаментозното лечение изглежда не повлиява директно секрецията на протеина в хепатоцитите и промените в нивата му се дължат на влиянието на лекарствата върху нозологичната единица.

Идентифицирането на факторите, асоциирани с изхода на въпалителните чревни заболявания, подпомага да бъдат откривани болни, при които се очаква добър отговор към ранното приложение на имуносупресори и/или от биологично лечение.

Според Beaugerie и сътр., възрастта, наличието на перианално заболяване и началната необходимост от кортикостероидна терапия са независими прогностични фактори за изхода на болестта на Crohn (2).

Целта на настоящото проучване е да оцени ролята на CRP като прогностичен фактор и инфламаторен маркер за период от пет години при 454 новодиагностицирани пациенти с хроничен улцерозен колит (ХУК) и 200 – с болест на Crohn.

Резултатите показват, че нивата на CRP се променят в по-голяма степен при болест на Crohn, отколкото при ХУК, като при ХУК влошаването на болестта води до увеличаване на стойностите на CRP – нива над 23 mg/l са показател за повишен риск за оперативна интервенция (4.8 пъти, р=0.02).

При новодиагностицирани пациенти с болест на Crohn стойности на CRP над 10 mg/l са индикатор за три пъти по-висок риск за оперативно лечение през следващите четири години (р=0.02), като нива над 53 mg/l при болест на Crohn и терминален илеит показват 6 пъти по-висок риск (р=0.03).

Въпреки че стойностите на CRP при поставяне на диагнозата и година след това са прогностичен фактор за хирургично лечение на възпалителните чревни заболявания, те не са предиктивни по отношение на екзацербацията им. (ОИ)

Използвани източници:

1. Henriksen M., Jahnsen J., Lygren I. et al, IBSEN Study Group. C-reactive protein: a predictive factor and marker of inflammation in inflammatory bowel disease. Results from a prospective population-based study. Gut 2008; 57: 1518-1523 http://gut.bmj.com/current.dtl

2. Beaugerie L., Seksik P., Nion-Larmurier I. et al. Predictors of Crohn’s disease. Gastroenterology 2006; 130:650–656 http://www.gastrojournal.org