Azathioprine и methotrexate01/03/2009

Azathioprine и methotrexate имат сходен профил на ефективност за поддържане на ремисия при пациенти с грануломатоза на Wegener и микроскопски полиангиит, показаха резултатите от проучване на French Vasculitis Study Group, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

Изборът на един от двата медикамента зависи от преценката на лекаря при всеки конкретен случай, смятат авторите. При назначаване на терапия с methotrexate те препоръчват внимателно титриране на дозата на медикамента с цел да се избегне рискът за сериозно бъбречно увреждане.

Съвременната терапия на свързан с антинеутрофилни цитоплазматични антитела (ANCA) васкулит включва приложението на интравенозни кортикостероиди и cyclophosphamide за индуциране на ремисия, последвано от поддържаща терапия с по-малко токсични имуносупресори като аzathioprine и methotrexate. Въпреки това, до момента профилите на ефективност и безопасност на двата медикамента за поддържаща терапия не са сравнявани директно.

В настоящото проспективно проучване са включени 126 пациенти (96 души с грануломатоза на Wegener и 30 – с микроскопски полиангиит), при които е била постигната ремисия с приложена индукционна терапия.

Участниците са били разделени след това в две групи (всяка по 63 болни), които са получавали за период от една година аzathioprine (2.0 mg/kg/ден) или methotrexate (0.3 mg/kg/седмица, като дозата е титрирана до 25 mg/седмица).

Летални изходи са настъпили при 11% от лекуваните с аzathioprine спрямо 19% при получавалите methotrexate (включително един случай на аплазия, усложнена със сепсис). Нежелани странични действия са възникнали при съответно 46% и 56%.

Не е била наблюдавана разлика между двете групи по отношение на честотата на релапсите на ANCA-свързания васкулит.

Резултатите на френските изследователи не подкрепят първоначалната им хипотеза, че methotrexate има по-добър профил на безопасност от аzathioprinе при пациенти с грануломатоза на Wegener и микроскопски полиангиит след прилагана преди това индукционна терапия.

Използван източник:

1. Pagnoux C., Mahr A., Hamidou M. et al. Azathioprine or methotrexate maintenance for ANCA-associated vasculitis. N Engl J Med 2008, 359:2790-2803 http://content.nejm.org