Sorafenib при напреднал хепатоцелуларен карцином01/02/2009
Новият инхибитор на туморната клетъчна пролиферация sorafenib увеличава, сравнен с плацебо, с три месеца преживяемостта и времето за регистриране на прогресия на хепатоцелуларен карцином, показаха резултатите от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Хепатоцелуларният карцином е сериозен здравен проблем, с рeгистрирани в света 626 000 нови случая всяка година. Честотата на заболяването нараства в Европа и САЩ и е третата причина за летален изход, свързан с онкологични заболявания, след белодробния и стомашен карциноми. В развитите страни заболяването се диагностицира в ранен стадий при около 30-40% от пациентите и е подходящо в този етап за потенциално успешни процедури като резекция, чернодробна трансплантация и радиофреквентна аблация. При някои от тези болни петгодишната преживяемост достига 60-70%. Въпреки това, заболяването диагностицирано в късен стадий или с прогресиране след локална терапия (радиофреквентна аблация), има лоша прогноза. Системната терапия не води до подобряване на състоянието на болните с напреднал хепатоцелуларен карцином. Sorafenib (Nexavar на Bayer, www.nexavar.com) е с малка молекулна маса и инхибира туморната клетъчна пролиферация и ангиогенеза, увеличавайки степента на апоптоза в различни туморни клетки. Той действа чрез инхибиране на серин-треонин киназите Raf-1 и B-raf и рецептора за тирозинкиназна активност на съдовоендотелния растежен фактор (VEGF) и beta рецептора на растежния фактор с произход от тромбоцитите. Клетъчната сигнализация, медиирана от Raf-1 и VEGF, е с основна роля в патогенезата на хепатоцелуларния карцином. В предклинични проучвания sorafenib е с доказана антипролиферативна активност в клетъчни линии и води до редукция на туморната ангиогенеза. В експериметнални модели на човешки хепатоцелуларен карцином той увеличава апоптозата на малигнените клетки. По данни на Abou-Affa и сътр., от фаза 2 на клинично проучване със 137 пациенти с напреднал хепатоцелуларен карцином и стадий по Child-Pugh А или В, sorafenib е с добър терапевтичен ефект – увеличава преживяемостта средно с 9.2 месеца и с 5.5 месеца времето за регистриране на прогресия на заболяването (чрез образно изследване). В настоящото фаза 3 двойно-сляпо и плацебо-контролирано проучване 602 пациенти с напреднал хепатоцелуларен карцином, които не са получавали преди това системна терапия, са били рандомизирани на лечениe със sorafenib (400 mg два пъти дневно) или на плацебо. Първичните крайни точки са общата преживяемост и времето за прогресия на симптомите. Средната преживяемост в терапевтичната група е 10.7 месеца в сравнение със 7.9 месеца при получавалите плацебо (р<0.001). Няма значима разлика по отношение на времето за прогресия на симптомите. Седем от лекуваните със sorafenib и двама от контролните случаи са постигнали частична ремисия (при нито един болен не е наблюдавана пълна ремисия). Най-честите нежелани странични действия на медикамента са били диария, загуба на тегло и хипофосфатемия. (ОИ) Използвани източници: 1. Llovet J., Ricci S., Mazzaferro V. et al. Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2008; 359: 378-90 http://content.nejm.org 2. Abou-Alfa G., Schwartz L., Ricci S. et al. Phase II study of sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma. J Clin Oncol 2006; 24:4293-4300 http://jco.ascopubs.org