Pegasys е с нови показания за приложение01/02/2009
Pegasys (peginterferon alfa-2a) е първият и единствен пегилиран interferon за период на лечение до 72 седмици при болни с хепатит С, които не са се повлияли от първоначална терапия с interferon alpha (пегилиран или не-пегилиран), самостоятелно или в комбинация с ribavirin. Новата индикация за приложение бе одобрена през декември 2008 от Европейската комисия. Вирусът на хепатит С (HCV) се предава основно с кръв и кръвни продукти. Заболяването засяга около 180 милиона души по света, което го прави четири пъти по-разпространено от HIV. Хепатит С е водеща етиологична причина за цироза, чернодробен карцином и чернодробна недостатъчност, независимо че много от пациентите могат да бъдат излекувани. В Европа, HCV причинява около 86 000 смъртни случаи годишно. Скорошно проучване установи, че около 1.1-1.3% от населението (7.3-8.8 милиона) на Стария континент е инфектирано с вируса. Въпреки напредъка в лечението на хепатит С, една значима част от болните не могат да постигнат продължителен вирусологичен отговор с първоначалната терапия. Тази немалка група пациенти се нуждае от спешна алтернативна терапия. Разширените индикации за приложение на peginterferon alfa-2a представлява нов стандарт за терапия на най-трудните за повлияване случаи. Новите показания съдържат аспекти на индивидуализирана терапия: - препоръчителната продължителност на терапията с peginterferon alfa-2a се базира на вирусния генотип и вида на предходното лечение. При болни с генотип 1 вирус, които не се повлияват от предходно лечение с пегилиран interferon и ribavirin, се препоръчва peginterferon alfa-2a за период от 72 седници. Peginterferon alfa-2a е първият и единствен пегилиран interferon, който е одобрен за 72-седмична терапия при тази група болни. За всички други пациенти се препоръчва лечение за 48 седмици. - след период от 12 седмици, трябва да се измери вирусният товар за определяне дали пълния курс на лечение ще доведе до евентуално оздравяване. Резултатите от проучването REPEAT показаха, че повторно лечение с peginterferon alfa-2a плюс ribavirin за период от 72 седмици удвоява вероятността за оздравяване, в сравнение с 48-седмична терапия при пациенти, които не са се повлияли от комбинацията peginterferon alfa-2b плюс ribavirin. Освен това, 57% от болните, които са отговорили на терапията до 12 седмица (дефинирано като нива на HCV РНК <50 IU/mL), са постигнали оздравяване след 72-седмично лечение. „Високата степен на предсказуемост на отговора на 12 седмица при приложение на Pegasys и Copegus трябва да е важен фактор, определящ необходимостта от повторно лечение на хепатит С”, заяви проф. Patrick Marcellin от University of Paris и директор на Департамента за изследване на вирусен хепатит в Hopital Beaujon, Clichy. Профилът на безопасност на peginterferon alfa-2a плюс ribavirin при болни, които не са се повлияли от предходна терапия, е сходен с този при пациенти, които се лекуват за първи път. Допълнителен анализ от REPEAT показа благоприятно съотношение полза/риск при продължително (72-седмично) лечение. Най-честите нежелани странични действия са били: грипоподобни симптоми, отпадналост, депресия и хематологични нарушения. (ИТ) Pegasys (peginterferon alfa-2a) на Roche е регистриран в България (www.bda.bg) Copegus (ribavirin) на Roche e регистриран в България За допълнителна информация: Медицинска база Данни (http://mbd.protos.bg) Нов режим на приложение на Pegasys при болни с хепатит С генотип 2 или 3. MD 2008; Брой 8 (декември) Широка група пациенти с хепатит С могат да бъдат излекувани с пегилиран интерферон. MD 2008; Брой 3 (март) Новини от Американския конгрес за изучаване на чернодробните заболявания. MD 2007; Брой 4 (юни) Хепатитите – профилактика и лечение. MD 2006; Брой 6 (юли) Използвани източници: 1. Swain M, Lai M, Shiffman M, Cooksley W et al. Sustained virologic response (SVR) resulting from treatment with peginterferon alfa-2a (40KD) (PEGASYS) alone or in combination with ribavirin (COPEGUS) is durable and constitutes a cure: an ongoing 5-year follow-up. Abstract presented at Digestive Disease Week; 21 May 2007; Los Angeles, California, USA 2. Marcellin P, Craxi A, Brandao-Mello C, Di Bisceglie A. A 72-week treatment duration with peginterferon alfa-2a (40KD) (PEGASYS) plus ribavirin (COPEGUS) has a favorable risk:benefit ratio in non-responders to pegylated interferon alfa-2b (12KD) plus ribavirin: findings of the multinational REPEAT study. Abstract presented at the American Association for the Study of Liver Disease; 31 October 2008; San Francisco, California, USA