Пациентите с бактериална пневмония01/02/2009
Пациентите с бактериална пневмония имат почти осем пъти по-висок риск да развият остър коронарен синдром (ОКС) през първите 15 дни след възникване на белодробното възпаление в сравнение с други болни, показват резултатите от проучване, представени на годишната среща на Американското дружество по инфекциозни болести. Нещо повече, пациентите с бактериална пневмония, постъпили на болнично лечение, имат 45 пъти по-висок риск за ОКС в сравнение с риска им една година преди или една година след белодробното възпаление. Поради това, авторите на проучването смятат, че бактериалната пневмония може да повишава временно, но значително риска за ОКС, поради което трябва да бъде диагностицирана навреме с помощта на клинични, рентгенологични и микробиологични критерии. Освен това, при болните с бактериална пневмония трябва да се има предвид повишената опасност за развитие на ОКС (те трябва да бъдат наблюдавани внимателно с помощта на ЕКГ и изследване на биохимични маркери). В проучването са участвали 206 пациенти, постъпили на болнично лечение поради пневмония, причинена от Streptococcus pneumoniae или Haemophilus influenzaе. Честотата на ОКС е била сравнена с тази при 395 контроли, постъпили по същото време на стационарно лечение поради друга причина. Случаите с пневмония са имали по-често анамнеза за тютюнопушене и ХОББ, а контролите - по-често дислипидемия, контролирана със статини. Като цяло, 10.7% пациентите с пневмония и 1.52% от контролите са развили ОКС през първите 15 дни от болничния им престой - 7.75 пъти по-висок риск в групата с пневмония (p<0.001). При случаите с пневмония, причинена от S. pneumoniaе и H. influenzaе, рискът е бил съответно 6.98 и 9.60 пъти по-висок (p<0.001 и за двете сравнения с контролите). При регресионния анализ, наличието на пневмония е било свързано със 7.20 пъти по-висок риск за ОКС. Установената връзка налага допълнителни изследвания, смятат авторите. Те планират да създадат модели на пневмония при мишки с цел за идентифицират молекуларните механизми, отговорни за феномена, както и да проверят дали бактериемията, причинена от Staphylococcus aureus, също води до повишен временен риск за ОКС.