Нощна неинвазивна вентилация при ХОББ с хиперкапнична дихателна недостатъчност01/02/2009
Нощната вентилация с кислород повишава ползите от дихателната рехабилитация при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и хиперкапнична дихателна недостатъчност, тъй като подобрява газообмена, функционалния статус и качеството на живот, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Thorax (1). ХОББ е водеща причина за смъртност в света, поради прогресивния характер на заболяването, водещ до развитието на хронична дихателна недостатъчност. Тежката форма на ХОББ обуславя и по-трудната рехабилитация, тъй като недостигът на въздух ограничава степента на физическите натоварвания, поради което се налага включването на неинвазивна вентилационна терапия през нощта. Тя подобрява функцията на респираторните мускули, механиката на белия дроб, дишането през деня и качеството на съня. Според мета-анализ на данните от 15 клинични проучвания, този тип лечение има допълваща положителна роля за забавяне на загубата на дихателната функция и подобряване на здравното състояние на пациентите (диспнея, функционален статус, толеранс към физическо натоварване, качество на живот, заболеваемост и смъртност) (2). В настоящото проучване 72 болни са рандомизирани на лечение с неинвазивна вентилация с позитивно налягане (NIPPV) и дихателна рехабилитация (37 души) или съответно само на рехабилитация (35 човека). В първата група скорът, според критериите на Chronic Respiratory Questionnaire, се е подобрил с 15.1 точки спрямо 8.7 във втората група след 12 седмично проследяване и започване на специална рехабилитационна програма. Тази терапия е подобрила и налягането на въглероден окис през деня и физическата активност, което в крайна сметка води до подобряване и на минутната вентилация. (ОИ) Използвани източници: 1.Duiverman M., Wempe J., Bladder G. Nocturnal non-invasive ventilation in addition to rehabilitation in hypercapnic patients with COPD.Thorax 2008; 63: 1052-1057 http://thorax.bmj.com 2. Kolodziej M., Jensen L., Rowe B. et al. Systematic review of noninvasive positive pressure ventilation in severe stable COPD. Eur Respir J 2007: 30:293–306 http://erj.ersjournals.com