Ниските нива на витамин Д са рисков фактор за фатален инсулт01/02/2009
Ниските серумни нива на витамин Д са независим рисков фактор за появата на фатален инсулт, което предполага, че витамин Д под формата на добавка може да се използва за профилактика на мозъчносъдовите инциденти, показаха резултатите от проучване на д-р Stefan Pilz и сътр. от University of Heidelberg в Германия, публикувани в списание Stroke (1). „Известно е, че включването на витамин Д в терапията на пациенти претърпели инсулт, намалява честотата на остеопенията и на фрактурите, като подобрява мускулната сила. Нашето изследване доказва, че витамин Д има благоприятен ефект и по отношение на профилактиката на инсулта,” коментират авторите. Проучването Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health (LURIC) обхваща 3316 болни, изпратени за коронарна ангиография между 1997 и 2000 година, при които са били измерени серумните нива на 25-хидрокси и 1, 25-дихидроксивитамин Д. За среден период на проследяване от 7.75 години са регистрирани 769 смъртни случая, сред които 42 в резултат на инсулт (27 случая с исхемичен инсулт, осем с хеморагичен и седем неустановени). Статистическият анализ показва, че ниските стойности на 25-хидроски и на 1, 25-дихидроксивитамин Д са били свързани с повишен риск за фатален инсулт (оdds ratio, OR 0.58 и ОR 0.62, съответно). Значимостта на установената връзка се е запазила и след включване на влиянието на рискови фактори като ниво на физическа активност, наличие на показатели за сърдечносъдов риск, нива на паратхормона и калциева концентрация. Счита се, че допустимият минимум за серумните нива на 25-хидроксивитамин Д е между 20 и 30 ng/ml. Стойности под посочения минимум се асоциират с нарушена костна хомеостаза, повишена честота на сърдечносъдовата патология и риск за имунни нарушения и злокачествени заболявания. Според авторите на LURIC, „витамин Д упражнява антитромботични и невропротективни ефекти”. „Ние считаме, че включването на витамин Д в лечението на пациенти с висок риск за инсулт, както и при тези, претърпели вече мозъчносъдов инцидент, с цел поддържане на нормални нива на витамина, е успешен терапевтичен подход в тази популация от болни,” заключават изследователите. През юни екипът на д-р Pitz и д-р Dobnig публикува в списание Archives of Internal Medicine други данни от същата кохорта пациенти, които доказват връзката между хиповитаминоза Д и повишената смъртност от всякакъв тип патология, включително и сърдечносъдова (2). През периода на проследяване са регистрирани общо 463 смъртни случая в резултат на сърдечносъдови инциденти. Пациентите с най-ниски стойности на 25-хидроксивитамин Д (средни нива 7.6 и 13.3 ng/ml) са имали почти два пъти по-висока обща смъртност в сравнение с тези с най-високи нива на витамина (28.4 ng/ml) (hazard ratio, HR 2.08 и HR 1.53, съответно), както и по-висока честота на фаталните сърдечносъдови инциденти (HR 2.22 и HR 1.82, съответно). Установената връзка е запазила своята статистическа значимост и след включване на фактори като ниво на физическа активност, функционален клас по NYHA, наличие на исхемична болест на сърцето (ИБС), състояние на костната хомеостаза в анализа. В допълнение, доказана е значима корелация между ниските нива на витамин Д и повишената възпалителна активност (стойности на С-реактивния протеин и интерлевкин 6), оксидативния стрес (нива на фосфолипиди и на глутатион) и увеличената клетъчна адхезия. „Нашето проспективно кохортно изследване показва за първи път наличието на връзка между дефицита на витамин Д и повишената обща смъртност, включително и повишена честота на фаталните сърдечносъдови инциденти... Въз основа на получените резултати, ние считаме, че серумните нива на 25-хидроксивитамин Д трябва да се поддържат над 20 ng/ml, за да се осигури благоприятен здравен статус,” е заключението на авторите. (КД) Използвани източници: 1. Pitz S., Dobnig H., Fisher J. et al. Low vitamin D levels predict stroke in patients referred to coronary angiography. Stroke 2008; 39: 2611-2613 http://stroke.ahajournals.org 2. Dobnig H., Pilz S., Scharnagl H. et al. Independent association of low serum 25-hydroxyvitamin D and 1, 25-dihydroxyvitamin D levels with all-cause and cardiovascular mortality. Arch Intern Med 2008; 168: 1340-1349 http://archinte.ama-assn.org