Непушачите с дефицит на alpha 1 антитрипсин нямат по-лоша прогноза от общата популация01/02/2009
Пациентите с дефицит на alpha 1 антитрипсин (ААТ, A1AT), които никога не са пушили, нямат по-висок риск за летален изход в сравнение с общата популация, показаха резултатите от 16-годишно проучване в Швеция, публикувани в списание Thorax (1). Тежкият дефицит на alpha-1 антитрипсин (PiZZ фенотип)* е рядко генетично нарушение, което се характеризира с понижаване на серумните нива на AAT под 15% и намалена активност на ААТ в белодробната тъкан. При състоянието е нарушена и полимеризацията на молекулата на ААТ в хепатоцитите, което води до акумулирането на Z-протеин. При лица с нормални гени за ААТ, циркулиращите протеини достигат до белите дробове и служат като протектор срещу разрушаването на еластина, който участва в белодробната структура. Eмфиземът е най-честото клинично нарушение, асоциирано с тежък дефицит на ААТ - при пушачите той възниква на по-ранна възраст отколкото в общата популация, тъй като цигареният дим директно инактивира ААТ. Чернодробните заболявания са втората по честота патология при пациентите с тежък дефицит на ААТ - в детска възраст нарушението се представя с холестаза, а по-късно с цироза (при 50%), която при 38% от случаите се трансформира в хепатоцелуларен карцином. Ходът на заболяването при непушачи с PiZZ фенотип досега рядко е изследван в клинични проучвания, но се предполага, че продължителността им на живот е почти толкова, колкото в общата популация (2). Целта на настоящото проучване е да оцени прогнозата при непушачи с PiZZ фенотип и да анализира причините за летален изход. Проучването включва 568 непушачи (PiZZ), проследени за периода 1991-2007. От тях, 156 (27%) са наблюдавани за появата на дихателни увреждания и 412 - за чернодробна патология. Летален изход е настъпил при 16% от участниците (93 души). Емфиземът и чернодробната цироза са били най-честатa причина за смърт – съответно 45 и 28% от случаите. Като цяло, не е регистрирана по-висока смъртност в сравнение с общата популация (SMR - standardised mortality rate - 2.32), като в подгрупата с белодробна патология SMR е 2.55, а при случаите с чернодробни увреждания – 2.07. (ОИ) * Алели PiS и PiZ се свързвaт с повишен риск за ХОББ при пушачи. Локусът на гена за синтез на ААТ се намира върху 14 хромозома. Използвани източници: 1. Tanash H., Nilsson P., Nilsson J. et al. Clinical course and prognosis of never-smokers with severe alpha-1-antitrypsin deficiency (PiZZ). Thorax 2008; 63: 1091-1095 www.thoraxjnl.com 2. Seersholm N., Kok-Jensen A. Clinical features and prognosis of life time non-smokers with severe alpha 1-antitrypsin deficiency. Thorax 1998; 53:265–8