Комбинация АСЕ инхибитор-блокер на Са канали при високорискови хипертоници01/02/2009
Комбинацията benazepril-amlodipine е по-добра от комбинацията benazepril-тиазиден диуретик, тъй като намалява честотата на сърдечносъдовите инциденти (фатални и нефатални) при високорискови пациенти с артериална хипертония отвъд понижаващия артериалното налягане ефект, показаха резултатите от проучването ACCOMPLISH, публикувани през декември в списание New England Journal of Medicine (1). Комбинираното прилагане на антихипертензивни медикаменти е по-ефективно за постигане на прицелните стойности на артериалното налягане при пациенти с артериална хипертония и висок сърдечносъдов риск, посочи публикуван наскоро мета-анализ на данните от клинични проучвания (2). Според JNC7 (Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure) и препоръките на Европейското кардиологично дружество (ESC) - при стойности на артериалното налягане, надвишаващи прицелните нива с 20/10 mmHg (160/100 mmHg вместо 140/90 mmHg), трябва да се прилага двойна терапия. Проучването ACCOMPLISH (Avoiding Cardiovascular Events through Combination Therapy in Patients Living with Systolic Hypertension) тества хипотезата, че комбинирането на ACE инхибитор и amlodipine води до по-изразени сърдечносъдови ползи отколкото приложението на същия АСЕ инхибитор в съчетание с тиазиден диуретик (hydrochlorothiazide). Блокерът на калциевите канали amlodipine повишава ефективно бионаличността на азотен окис в съдовия ендотел. ACE инхибитор и amlodipine могат да оказват синергично положително влияние върху левокамерната хипертрофия и артериалната ригидност и в резултат на това да осигурят допълнителна защита на таргетните органи, която е независима от антихипертензивното им действие. В рандомизираното, многоцентрово двойно-сляпо проучване са включени 11 506 пациенти с артериална хипертония и висок риск за сърдечносъдов инцидент (мнозинството са с анамнеза за коронарна болест и 60.4% имат диабет). Участниците са били разделени в две групи в зависимост от назначената им комбинирана терапия - benazepril-hydrochlorthiazide или benazepril-amlodipine. Останалите им демографски и клинични характеристики са сходни. Първичен краен критерий за оценка е композитен показател от сърдечносъдова смърт, нефатален миокарден инфаркт (МИ), нефатален инсулт, хоспитализация поради стенокардия, ресусцитация след внезапен сърдечен арест и коронарна реваскуларизация. Проучването е прекратено преждевременно след средно 36 месеца поради наблюдавани по-малко сърдечносъдови инциденти в групата на benazepril-amlodipine в сравнение с benazepril-hydrochlorthizide - 9.6% спрямо съответно 11.8%, което отговаря на редукция на абсолютния риск с 2.2% и на релативния риск - с 19.6% (съотношение на вероятностите 0.80, р<0.001). Комбинацията ACE инхибитор-amlodipine е била свързана и с намалена честота на фатални и нефатални МИ (редукция на абсолютния риск с 0.6% и на относителния риск с 21.5%, р=0.04), както и с по-малко реваскуларизационни процедури (редукция на абсолютния риск с 0.9% и на относителния риск с 13.9%, р=0.04). Средното артериално налягане, постигнато в групата на amlodipine, е 131.6/73.3 mmHg спрямо 132.5/74.4 mmHg в групата на тиазиден диуретик. Вenazepril е прилаган в начална дозировка 20 mg в комбинация с amlodipine 5 mg или с hydrochlorthizide 12.5 mg. Дозите на медикаментите са били удвоени за период от един месец с цел да бъдат постигнати стойности на артериалното налягане <140/90 mm Hg (<130/80 mm Hg в подгрупата с диабет). (ОИ) Ключови послания: - Петгодишната преживяемост като цяло намалява с увеличаване на броя на засегнатите съдове от коронарна артериална болест, но двуклоновата болест без ангажиране на LAD се свързва с по-добра прогноза в сравнение със значима стеноза при едноклонова болест със засягане на LAD - Настоящите критерии подчертават значението на клиничните симптоми и на адекватната анти-исхемична медикаментозна терапия при взимането на решение дали да се провеждат реваскуларизационни процедури при пациенти с коронарна артериална болест Използвани източници: 1. Jamerson K., Weber M., Bakris G. et al. Benazepril plus Amlodipine or Hydrochlorothiazide for Hypertension in High-Risk Patients. The New England Journal of Medicine 2008; 359: 2417-2428 http://nejm.org 2. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Effects of different regimens to lower blood pressure on major cardiovascular events in older and younger adults: meta-analysis of randomised trials. BMJ 2008; 336:1121-1123 http://bmj.com