Ibuprofen – терапия на първи избор при деца с фебрилитет01/02/2009

Представителят на нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) ibuprofen трябва да се прилага като антипиретик на първи избор при деца с фебрилитет, като комбинираното лечение с ibuprofen и paracetamol (acetaminophen)* също е подходящ терапевтичен избор, показаха резултатите от проучване на д-р Alastair Hay и сътр. от University of Bristol, Великобритания, публикувани в British Medical Journal (1).

Наскоро проведен мета-анализ на Perrott и сътр., включващ 17 рандомизирани клинични изпитвания, доказа, че paracetamol и ibuprofen са еднакво ефективни при повлияване на умерена до силна болка при деца, но по отношение на фебрилитета ibuprofen (5-10 mg/kg на доза) превъзхожда paracetamol (10-15 mg/kg на доза) (2).

„Прилагането на антипиретици при деца с фебрилитет има за цел да понижи температурата, да намали дискомфорта и да профилактира фебрилните гърчове,” коментират от екипа на д-р Hay. „Paracetamol и ibuprofen имат различни механизми на действие и най-вероятно комбинираното им приложение е по-ефикасно“.

В проучването са включени деца на възраст между шест месеца и шест години с фебрилитет (аксиларна температура между 37.8С и 41С), които са разделени в три групи (получавали paracetamol с ibuprofen, само paracetamol и само ibuprofen).

Първични критерии за ефективност на терапията са били времето, през което децата са били афебрилни (температура под 37.2С) през първите четири часа след приема на антипиретика, както и процентът на децата без дискомфорт през първите две денонощия от началото на фебрилитета.

Вторичните критерии са включвали времето за нормализиране на температурата, продължителността на афебрилния период през първите 24 часа, наличието на симптоми, асоциирани с фебрилитета и честотата на нежеланите реакции.

По отношение на първичните критерии комбинираната терапия с двата антипиретика е била по-ефективна от paracetamol, но не е отстъпвала по ефективност на ibuprofen. Съвместното приложение на paracetamol с ibuprofen е превъзхождалo както paracetamol, така и ibuprofen по отношение на продължителността на афебрилния период през първото денонощие.

Нормализирането на температурата е било постигнато най-бързо с ibuprofen, последван от комбинираната антипиретична терапия. Не е била установена сигнификантна разлика в честотата на нежеланите реакции между групите.

Ibuprofen трябва да се прилага като терапия на първи избор при деца с фебрилитет, като комбинираното лечение с paracetamol и ibuprofen също е подходяща алтернатива, която може да се използва след внимателна преценка на ползите и рисковете, смятат авторите. (КД)

* Предозирането на acetaminophen води до изразена хепатотоксичност, която е свързана с висока смъртност (средно 55% при деца до двегодишна възраст). В над половината от докладваните на Aмериканската агенция по храните и лекарствените средства 47 случая на чернодробни нарушения са използвани парацетамолови продукти за възрастни, като медикаментите са били неправилно дозирани.

Рискови фактори за развитие на токсична увреда на черния дроб са малка възраст, дехидратация, дневна доза над 90 mg/kg acetaminophen за повече от един ден (120-150 mg/kg дневно за два-четири дни, според други автори) (3).

Възможните нежелани лекарствени реакции при ibuprofen са свързани с инхибиране на циклооксигеназата и продукцията на простагландини – гастроинтестинални усложнения, увреждане на чернодробната функция, провокиране на пристъпи при пациенти с астма, хепатотоксичност.

При възрастни, най-честата тежка нежелана реакция при предозиране на ibuprofen е нарушаване на бъбречната функция, рядко се стига до летален изход, дори при прием на много високи дози. В проспективно проучване, обхванало над 83 000 деца, лекучани с ibuprofen, не са регистрирани случаи на тежко нарушение на бъбречната функция.

При ibuprofen, подобно на ацетилсалициловата киселина, съществува (само теоретичен) риск за синдром на Reye. Възможността за развитието на това тежко усложнение е проследена в клинично изпитване с участието на 56 000 деца. Нито едно от тях не е било хоспитализирано с обективни данни за синдрома през четирите седмици след приема на ibuprofen (3).

Използвани източници:

1. Hay A., Costelloe C., Redmond N. et al. Paracetamol plus ibuprofen for the treatment of fever in children (PITCH): randomised controlled trial. BMJ 2008; 337: a1302 http://www.bmj.com

2. Perrott D., Piira T., Goodenough B. et al. Efficacy and safety of acetaminophen vs ibuprofen for treating children’s pain or fever: A Meta-analysis. Arch Pediatr Adolesc Med 2004; 158: 521-526 http://archpedi.ama-assn.org

3. McCullough N. Acetaminophen and ibuprofen in the management of fever and mild to moderate pain in children. Pediatrics and Child Health 1998; 3: 246-251 http://www.pulsus.com