Хроничната хепатит С вирусна инфекция01/02/2009
Хроничната хепатит С вирусна инфекция е рисков фактор за развитието на първичен бъбречноклетъчен карцином (RCC), показаха резултатите от проучване, докладвани на годишната среща на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (www.aasld.org/thelivermeeting/Pages/Abstracts.aspx). Авторите на изследването са използвали база данни, за да определят честотата на RCС сред HCV-позитивни пациенти, в сравнение с HCV-негативни случаи. Кохортата се е състояла от 74 570 пациенти с диагностициран RCС през периода 1997–2008 година, от които 9401 са били HCV-позитивни (12.6%). Анализът е установил честота на бъбречноклетъчен карцином 0.25 случая на 100 HCV-негативни пациенти и 0.37 случая на 100 HCV-позитивни участници. Средната възраст при диагностициране на RCС е била много по-ниска сред HCV-позитивните индивиди в сравнение с контролите (52 срещу 63 години). Хроничната HCV инфекция се свързва с по-голяма честота на RCС, особено при по-младите мъже (на възраст от 18 до 50 години) – 4.8 пъти след изключване на влиянието на останалите променливи, е основният извод от проучването. Каква е причината за установената връзка е неизвестно.