Хормонозаместителна терапия и риск за миокарден инфаркт01/02/2009
Възрастта, различните режими и начини на приложение на хормонозаместителната терапия (ХЗТ) могат да променят влиянието, което тя оказва върху риска за миокарден инфаркт, показаха резултатите от национално кохортно проучване в Дания, публикувани в списание European Heart Journal (1). Прилагането на хормони по време на менопауза намаля драстично след преждевременното преустановяване на проучването Women's Health Initiative (WHI) поради данните за увеличена обща заболеваемост и установен повишен риск за коронарна болест на сърцето и инсулт сред жените на ХЗТ. Целта на настоящото обсервационно проучване е да оцени влиянието на биологичната възраст, продължителната употреба на ХЗТ, различните режими и начини на приложение, видовете прогестагени и дози на естрогена върху честотата на острите коронарни инциденти. В него са взели участие 698 098 жени, на възраст между 51 и 69 години, които са били наблюдавани през периода 1995-2001. Били са регистрирани общо 4947 случаи на миокарден инфаркт (МИ). Анализът на резултатите като цяло не показва повишен общ риск за МИ при жените, използващи ХЗТ, в сравнение с тези, които никога не са употребявали хормони (относителен риск - RR 1.03). Въпреки това, жените на възраст между 51 и 54 години с настояща ХЗТ са имали повишен риск за сърдечносъдов инцидент (RR 1.24). Относителният риск за коронарен инцидент сред жените от 55 до 59 години, от 60 до 64 години и от 65 до 69 години е бил съответно 0.96; 1.11 и 0.92. Във всички възрастови групи, най-висок риск за МИ е установен при непрекъснат комбиниран режим на ХЗТ - 35% по-голяма честота като цяло в сравнение с жените, които никога не са приемали ХЗТ. Най-висок риск за МИ е наблюдаван при младите жени с непрекъсната комбинирана терапия в сравнение с тези, които никога не са използвали ХЗТ (RR 1.35), докато рискът, свързан с приема на комбинирана циклична ХЗТ (естроген всеки ден и прогестаген за седем до 10 дни всеки месец) е бил 0.92, а за tibolone - 0.80. Приемът на естроген не е бил свързван с повишена честота на сърдечни инциденти, като рискът е бил сходен с този при прилагането на циклична комбинирана терапия (р=0.39). Резултатите показват още значимо по-ниска честота на МИ при жени, използващи естроген под формата на трансдермални лепенки (-38%) или вагинален гел (-44%), в сравнение с приемащите перорални препарати (p=0.04). Не е била установена връзка между риска за МИ и вида на прилагания прогестаген или дозата на естрогена. „Проучването не променя показанията или препоръките относно продължителността на приложение на ХЗТ. Основното послание е, че ако при една жена е необходимо да се прилага ХЗТ, то за предпочитане е да се използва циклична комбинирана терапия или естроген - трансдермално или вагинално, за да се намали рискът за МИ”, коментират авторите на изследването. (КП) Използван източник: 1. Lokkegaard E., Andreasen A., Jacobsen A. et al. Hormone therapy and risk of myocardial infarction: a national registry study. Eur Heart J 2008; 29:2660-2668 http://eurheartj.oxfordjournals.org