Холелитиазата се асоциира01/02/2009
Холелитиазата се асоциира с повишен риск за развитие на колоректални аденоми, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание American Journal of Gastroenterology (1). Колоректалният карцином възниква на базата на епителни дисплазии. Над 95% от дисплазиите се проявяват като аденоми. Аденоми с размери до 10 mm малигнизират в 5-10%, а с размери над 20 mm – в 50% от случаите. Ракът на дебелото черво се локализира най-често в ректума (60%), в сигмата (20%), в цекум и колон асценденс (10%) и в останалите части на червото (10%). Характерна особеност на колоректалния карцином е, че може да бъде първично множествен - на няколко места по дебелото черво едновременно се развива първичен неопластичен процес. Съществуват данни за умерено повишен риск за дебелочревна неоплазия при холецистектомираните пациенти. Също така е известно, че аденомите на дебелото черво са преканцероза за развитието на рака на колона. Целта на настоящото проучване е да установи дали холецистектомираните пациенти и тези с жлъчнокаменна болест имат повишен риск за развитие на аденоми на дебелото черво в сравнение с индивидите с нормален жлъчен мехур. В изследването са взели участие 4458 пациенти (3053 мъже и 1405 жени). От тях 4189 са имали нормален жлъчен мехур, при 206 е установена асимптоматична холелитиаза, а 63 са били след холецистектомия. При всички участници са проведени ехография на коремни органи, колоноскопия и е бил попълван въпросник за начина на живот. Резултатите показват сигнификантно по-висока честота на колоректални аденоми сред пациентите с холелитиаза в сравнение с участниците с нормален жлъчен мехур (29.6 срещу 17.7%; p<0.001). Само 15.9% (10/63) от холецистектомираните пациенти са развили дебелочревен аденом, подобно на контролната група. Мултивариантният анализ, съобразен с пола, възрастта, фамилната обремененост за колоректален карцином, приема на алкохол, тютюнопушене и висок индекс на телесна маса на участниците, показва, че жлъчнокаменната болест е независим рисков фактор за развитието на колоректален аденом - 1.57 пъти по-висок риск в сравнение с общата популация. Данните показват още, че холелитиазата значимо се асоциира с множествени лезии (повече от три) и развитието на аденоми в низходящото дебело черво, сигмата и ректума (1.82 пъти повишен риск). (КП) Използвани източници: 1. Yamaji Y., Okamoto M., Yoshida H. et al. Cholelithiasis is a risk factor for colorectal adenoma. Am J Gastroenterol 2008;103:2847-2852 www.amjgastro.com