EuroSCORE – подходящ и при PCI01/02/2009
Рисковият модел EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation), използван за оценка на ранната смъртност при сърдечни операции, може с успех да се прилага и за ефективността на перкутанните коронарни интервенции (PCI), показаха резултатите от едноцентрово проучване на Romagnoli и сътр., публикувани през януари в списание Heart (1). През последното десетилетие системата EuroSCORE се наложи като една от най-точните за определяне на прогнозата на болни след сърдечна хирургична операция, като благодарение на нейната обективност и опростеност, може да бъде използвана за различни популации от болни. Системата за класифициране се състои от фактори, определящи риска, свързани съответно с пациента, процедурата и сърдечни рискови фактори. Според няколко публикации, тя може да се прилага и при PCI, особено при високорискови интервенции като стентирането на ствола на лява коронарна артерия. В настоящото проучване за период от 18 месеца проспективно и систематично са изследвани 1173 болни с PCI в център с висок обем на работа. За описание и оценка на EuroSCORE модела е използванa кривата ROC (receiver-operating characteristics), с цел по-точни данни за вътреболничната смъртност след перкутанна интервенция. Резултатите от мултивариантния логистичен регресионен анализ показват, че EuroSCORE е независим предиктор за вътреболнична смъртност (p=0.002), засягане на ствола на лява коронарна артерия (p=0.005), перипроцедурна спешност (p=0.001), обективизиране на С-тип лезия на коронарен съд според критериите на АСС/АНА (p=0.02) и неуспех на коронарната интервенция (p=0.01). Въпреки своите недостатъци, проучването е първото което доказва приложимостта на рисковия модел при PCI. Данните могат да подпомогнат кардиолозите и кардиохирурзите за по-добро определяне на рисковия профил на болния, както и за избора на подходящата реваскуларизационна стратегия. (ОИ) Използвани източници: 1. Romagnoli E., Burzotta F., Trani C. et al. EuroSCORE as predictor of in-hospital mortality after percutaneous coronary intervention Heart 2009; 95: 43-48 http://heart.bmj.com/current 2. www.euroscore.org