Захарният диабет01/12/2008

Захарният диабет повишава риска за хепатоцелуларен карцином при пациенти с хронична хепатит С вирусна (HCV) инфекция и напреднала фиброза, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Hepatology (1).

Възможно обяснение на тази връзка е, че диабет тип 2, като компонент на метаболитния синдром, увеличава риска за неалкохолен стеатохепатит (NASH), а хепатоцелуларният карцином (HCC) може да бъде късно усложнение на NASH. От друга страна, диабет тип 2 се среща по-често сред пациенти с хронична HCV инфекция в сравнение с общата популация.

В кохортното проучване са участвали 541 пациенти с HCV и напреднала фиброза, 16% (85 души) от които са имали диабет. При болните с Ishak fibrosis score* (IFS) 4 – с диабет са били 10.5%; с IFS 5 – 12.5% и с IFS 6 – 19.1%.

Данните от 4-годишното проследяване показват, че HCC са развили 13% от пациентите с диабет спрямо 5.9% от останалите участници.

Проведеният анализ е установил, че петгодишният риск за развитието на HCC е 11.4% при пациентите с диабет и хроничен хепатит С с напреднала фиброза в сравнение с 5.0% от тези без диабет (р=0.013). При пациентите с IFS 6, захарният диабет е бил независим предиктор за развитието на карцинома (съотношение на вероятностите, HR 3.28, р=0.009).

При болните с по-високи нива на кръвна глюкоза на гладно е била установена тенденция към по-висока честота на НСС (HR 1.12, р=0.082), но лечението с инсулин, перорални антидиабетни средства или само с диета не е било свързано със значимо влияние (HR 1.11, р=0.87).

При пациентите с хроничен хепатит С и захарен диабет са налице едновременно два потенциални механизма, които могат да доведат до развието на НСС и да обяснят установената зависимост: метаболитен път (компенсаторна хиперинсулинемия, която да усилва пролиферацията на карциномните хепатоцити) и карциногенен ефект на HCV, е основният извод на авторите. (КП)

* Система, която определя степента на фиброза на черния дроб, причинена от хронично, некротично възпаление. Скор 0 представлява липса на фиброза, а 6 – цироза. Сбор от 1 и 2 посочва степените на портална фиброза; сбор от 3 и 4 показва наличието на мостова фиброза. Резултат 5 означава нодуларна фиброза и непълна цироза.

Използван източник:

1. Veldt B., Chen W., Wedemeyer H. et al. Increased risk of hepatocellular carcinoma among patients with hepatitis C cirrhosis and diabetes mellitus. Hepatology 2008; 47:1856-1862 www3.interscience.wiley.com/journal/106570044/home