Витамин К01/12/2008
Витамин К може да забави прогресията на инсулиновата резистентност при мъже в напреднала възраст Добавката от витамин К за период от 36 месеца може да забави прогресията на инсулиновата резистентност при мъже в напреднала възраст, но не и при жени, показаха резултатите от рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, публикувани през ноември в списание Diabetes Care (1). „Витамин К повлиява благоприятно глюкозната хомеостаза, но до момента липсват достатъчно данни за ефекта му върху инсулиновата резистентност в човешката популация”, пишат авторите. В настоящото клинично изпитване са били включени 355 мъже и жени на възраст между 60 и 80 години, без диабет, които са получавали добавка от 500 mcg витамин К дневно или плацебо за 36 месеца. Като основен показател за ефективността на витамин К е дефинирана инсулиновата резистентност (IR), измерена в края на проучването с помощта на хомеостазен модел (homeostasis model assessment - HOMA). Вторичните критерии са включвали нивата на кръвната глюкоза и на инсулина на гладно. Статистическата обработка на данните показва, че добавката от витамин К е свързана със значимо по-ниски стойности на IR в сравнение с плацебо в края на третата година при мъжете, но не и при жените. Значимостта на връзката се е запазила и след включване на влиянието на показателите индекс на телесна маса (ИТМ), начални стойности на IR, промени в телесната маса. „Витамин К, приеман в доза, която би могла да се набавя и чрез храната, може да намали прогресирането на инсулиновата резистентност при мъже в напреднала възраст, но не и при жените”, коментират изследователите. „Тези резултати трябва да бъдат потвърдени в голямо проспективно проучване, което да установи протективната роля на витамин К в глюкозната хомеостаза при хората в напреднала възраст”, заключават авторите. (КД) Използван източник: 1. Yoshida M., Jacques P., Meigs J. et al. Effect of vitamin K supplementation on insulin resistance in older men and women. Diabetes Care 2008; 31: 2092-2096 http://care.diabetesjournals.org