Вирусологичният отговор01/12/2008

Вирусологичният отговор е еднакво силен при прилагането на peginterferon alfa-2a или peginterferon alfa-2b за лечение на хепатит С вирусна (HCV) инфекция, но намаляването на вирусния товар е по-бързо при употребата на peginterferon alfa-2b, показаха резултатите от проучването IDEAL study, докладвани на годишната среща на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания http://www.aasld.org/thelivermeeting/Pages/Abstracts.aspx.

В изследването IDEAL се сравняват комбинираните терапиии с peginterferon alfa-2b (Peg 2b) и ribavirin с peginterferon alfa-2a (Peg 2a) и ribavirin при 3 070 инфектирани пациенти с HCV генотип 1. Резултатите показват, че вирусологичният отговор е бил еднакъв за всички лечебни режими на седмица 12.

Промяната в HCV-RNA на седмица 4 от започването на терапията е била свързана с по-голяма вероятност за продължителен вирусологичен отговор. Данните от проучването показват, че Peg 2b е постигнал по-голяма редукция на HCV-RNA за четири седмици лечение.

Пациентите, при които е постигнато понижаване на вирусната RNA от началото на изследването с повече от 3 log10 (на седмица 4), са имали над 61% вероятност за поддържане на продължителен вирусологичен отговор, в сравнение с тези постигнали редукция по-малка от 1 log10 (5% вероятност за поддържане на продължителен вирусологичен отговор).

„Колкото по-бързо се потиснат вирусологичните нива, толкова по-малка е вероятността от рецидив на заболяването. Седмиците 4 и 12 от започването на терапията, са ключови за оценка на способността на пациентите да постигнат продължителен вирусологичен отговор,” коментират авторите. (КП)