Терапията с инхибиторите01/12/2008

Терапията с инхибиторите на тумор некротизиращия фактор (TNF)-alpha при пациенти с активен ревматоиден артрит (RA) и съпътстваща хепатит С вирусна инфекция не се свързва с влошаване на HCV инфекцията, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of Rheumatology (1).

Изследването оценява безопастността на този клас медикаменти при лечението на активния ревматоиден артрит при болни с хроничен вирусен хепатит С както и дали терапията увеличава виремията и влошава съпътстващото заболяване.

В проучването са взели участие 31 HCV-позитивни пациенти (със средна продължителност на хепатитната инфекция 13 години) с активен RA (Disease Activity Score 28 – DAS28 >3.2), които не са имали ефект от приложената конвенционална терапия.

Болните са били рандомизирани да получават TNF-alpha инхибитори (infliximab, etanercept, adalimumab) в стандартни дози.

Резултатите показват сигнификантно клинико-серологично подобрение на третия месец от проучването. Средната скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ) се е понижила от 36 до 28 мм/час. DAS28 е намалял от 5.2 в началото до 2.78 по време на тримесечното проследяване. DAS28 под 2.6 е бил регистриран при 48% от участниците.

Оценката на пациентите за тяхното общо подобрено здраве, използвайки visual analog scale (0–100), е намаляла от 69 до 35, а индексът на Ritchie от 21.6 до 10.1. При последната визита, 61% от участниците са продължавали да бъдат на терапия с TNF- alpha инхибитори, като благоприятните ефекти от лечението са наблюдавани и след 22- месечно проследяване.

Средните нива на трансаминазите и HCV вирусният товар не са показали значителни различия. Само при един от болните терапията е била преустановена поради постоянните повишени стойности на аланин-аминотрансферазата (ALАT), които не са били свързани с HCV виремия. Сигнификантно повишаване на вирусния товар е било регистрирано при четирима участника (>/=2 log10).

„С оглед на клинико-терапевтичните последици, нашите резултати подкрепят безопасността от прилагането на TNF-alpha инхибиторите при пациенти с HCV, при условие, че се провежда стриктно наблюдение на клиничните и вирусологичните показатели, главно на ALАT и HCV виремията,” коментират авторите. (КП)

Използван източник:

1. Ferri C., Ferraccioli G., Ferrari D. et al. Safety of anti-TNF-alpha therapy in patients with RA and chronic HCV infection. J Rheum 2008;35:1944-1949 http://jrheum.com