Syk киназните инхибитори01/12/2008

Syk киназните инхибитори (Syk kinase inhibitors), нов клас перорални средства за лечение на ревматоидния артрит (RA), водят до бърз отговор и намаляват активността на заболяването, показаха резултатите от фаза 2 на проучване, докладвани на годишната научна среща на Американската асоциация по ревматология (www.rheumatology.org/annual/index.asp).

„Syk киназата е интрацелуларен протеин, който функционира като ключов медиатор за Fc-gamma и B-клетъчната сигнализация и играе важна роля в активирането на имунните клетки. Установено е (в животински модели на възпалителен артрит), че Syk киназата се намира в синовиалните клетки и нейното инхибиране води до намаляване на активността на артира,” коментират авторите на изследването.

В проучването Treatment of Arthritis with Syk Kinase Inhibition (TASKI-1) са включени 189 пациента с активен RA на терапия с methotrexate, рандомизирани да получават тествания медикамент R788 (Rigel Pharmaceuticals) в дозировки от 50, 100 и 150 mg два пъти дневно или плацебо. Първична крайна цел е била резултат по скалата на American College of Rheumatology 20% (ACR20)* на седмица 12.

Двете най-високи дози са довели до значимо по-силен отговор в сравнение с по-ниската дозировка и плацебо. ACR20 на 12 седмица е достигнат съответно при 65% и 72% в групите на 100 mg и 150 mg, в сравнение с 32% в групата на дозировка 50 mg и при 38% от контролите на плацебо. ACR70 е достигнат при 33%, 40%, 2% и 4% в съответните групи.

Клиничните ефекти, както и намаляването на серумните нива на interleukin-6 и на матриксната металопротеиназа 3, са били наблюдавани още през първата седмица след започването на терапията при участниците, получавали R788 в доза 100 mg и 150 mg. Най-честите нежелани странични действия са били диария и неутропения (<1500/mm 3), които са били дозозависими.

Данните показват още, че при една трета от участниците, получавали 100 mg два пъти дневно, и при половината от пациентите на дозировка 150 mg е била постигната ремисия на заболяването, в сравнение с едва една пета при останалите две групи.

„ Бързият ефект, подобряването на параметрите на болестта и намаляването на серумните биомаркери показва, че инхибирането на Syk киназата е приложима нова таргетна терапия за лечението на RA. Предстои разширена фаза 2 от проучвания, които да установят оптималната доза и продължителност на отговора както и терапевтичния профил на експерименталния медикамент,” обобщават авторите. (КП)

* ACR 20, 50, 70 са показатели на Американската асоциация по ревматология, съответстващи на намаляване съответно с 20, 50 или 70% на броя на възпалените стави при пациенти с RA, съвпадащо с подобрение с 20, 50 или 70% на изходните данни при три от пет верифициращи активността на заболяването показатели като: оценка на пациента, оценка на лекаря, болкова скала, анкета за състоянието на здравето (Health Assessment Questionnaire) и стойности на СУЕ или на CRP (C-реактивен протеин).