Ранното по-интензивно лечение на болестта на Crohn подобрява резултатите01/12/2008

Комбинираното имуносупресивно лечение при пациенти с диагностицирана наскоро болест на Crohn е по-eфективно от конвенционалната терапия за индуциране на ремисия, намаляване на дозата на кортикостероидите и подобряване на резултатите, показаха данните от проучване, публикувани в списание Lancet (1).

По-голямата част от пациентите с активна форма на болестта се лекуват първоначално с кортикостероиди. Въпреки успеха по отношение на овладяване на симптоматиката, този подход води до резистентност или зависимост към медикаментите и в дългосрочен план – до увеличен риск за летален изход.

Поради тази причина, повечето клиницисти започват лечение с azathioprine, mercaptopurine или methotrexate. Успехът на тези антиметаболити обаче е умерен, след което отново се прибягва до краткосрочно или дългосрочно лечение с кортикостероиди.

Прогнозата на рефрактерните форми на болестта на Crohn се подобри значително след въвеждането на средствата срещу тумор-некротичния фактор (anti-TNF). Медикаменти като infliximab (TNF антагонист) се прилагат обикновено при резистентност към стероидна и антиметаболитна терапия.

При сходния по патогенеза с болестта на Crohn ревматоиден полиартрит, комбинираното приложение на methotrexate и infliximab е с по-висока ефективност в сравнение с монотерапията. Лечението на терминален илеит с azathioprine и infliximab е по-успешно от самостоятелната терапия с антиметаболита, показаха данните от друго ретроспективно проучване (2).

В настоящото мултицентрово изследване са участвали 133 пациенти с болест на Crohn от различни страни в Европа, рандомизирани на ранна комбинирана имуносупресия или на конвенционално лечение.

В първата група 67 болни са получили инфузия с infliximab (5mg/kg) в началото, след две и шест седмици в комбинация с azathioprine. При необходимост е проведено допълнително лечение с infliximab и кортикостероиди.

В другата група 66 души са започнали терапия с кортикостероиди, след което са добавени azathioprine и infliximab. Първичният критерий за оценка е ремисия без кортикостероидна терапия и чревна резекция на 26 и 52 седмица след началото на проучването.

На 26 седмица, 39 (60%) от пациентите в първата група с ранна имуносупресия са били в ремисия, в сравнение с 23 (35.9%) във втората група (без необходимост от кортикостероиди и хирургична резекция, абсолютна разлика с 24.1%, р=0.062).

На 52-а седмица от проследяването, пациентите в ремисия са били съответно 40 (61.5%) и 27 (42.2%). (ОИ)

В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) има повече от 40 статии за терапевтичните приложения на infliximab

Използвани източници:

1. D’Haens G., Baert F., van Assche G. et al. Early combined immunosuppression or conventional management in patients with newly diagnosed Crohn’s disease: an open randomised trial. The Lancet 2008; 371:660-667 http://www.thelancet.com

2. Lеmann M., Mary J., Duclos B. et al. Infliximab plus azathioprine for steroid-dependent Crohn’s disease patients: a randomized placebo-controlled trial. Gastroenterology 2006; 130: 1054-1061 http://www.gastrojournal.org/article/PIIS0016508506002769/fulltext