Пробиотиците най-вероятно не повлияват екземата при деца01/12/2008

Пробиотиците може би не са ефективно средство за лечение на екзема в детска възраст, като приложението им е свързано с леко повишен риск за нежелани реакции, показаха резултатите от мета-анализ на 12 проучвания, публикувани през октомври в Cochrane Database of Systematic Reviews (1).

В настоящия анализ са включени плацебо-контролирани, рандомизирани проучвания при деца с екзема, лекувани с пробиотици (приложени орално бактерии, гъби или дрожди), самостоятелно или в комбинация с антибиотици, пребиотици, локални кортикостероиди…

Общо 12 изследвания, обхващащи 781 деца, са отговаряли на посочените критерии. Не е била установена сигнификантна разлика в субективната оценка на пациентите и/или техните родители между пробиотиците и плацебо. В скала от 0 до 20 точки, пробиотиците са намалили тежестта на заболяването с 0.9 точки спрямо плацебо.

Нито родителите (субективна оценка, три проучвания, 150 участници), нито клиницистите (обективна оценка, седем проучвания, 588 участници) съобщават за значима разлика между приема на пробиотици и на плацебо по отношение на тежестта на заболяването. В скалата 0-102 точки, използвана от клиницистите, лечението с пробиотици е довело до намаляване на тежестта на екземата само с 2.46 точки.

Анализът на данните на SCORAD индекса* показва, че пробиотиците водят до умерена редукция на тежестта на промените (намаление с по-малко от 7.45 точки), като промяната не е клинино значима.

Отчетена е изразена хетерогенност на резултатите между отделните пациентите, което може да отразява разликите в ефекта между отделните щамове пробиотици. Допълнителни анализи по възрастов показател, тежест на заболяването, наличие на атопия и хранителна алергия, не могат да отдиференцират специфична група болни, която значимо да се различава от цялата популация изследвани.

Открити са отделни съобщения за инфекции и гастроинтестинални усложнения, свързани с приложението на пробиотиците. Според авторите, въпреки че не може точно да бъде изчислен, като цяло рискът за сериозни реакции е много нисък при повечето пациенти, лекувани с пробиотици.

„Анализът показва, че пробиотиците най-вероятно не са ефективни за повлияване на симптомите, нито за контрол на екземата при деца,” пишат изследователите. „Рискът за сериозни нежелани реакции при тях е сравнително нисък”. (КД)

* SCORAD (Severity Scoring of Atopic Dermatitis) индексът, въведен от European Task Force on Atopic Dermatitis, се използва за оценка на тежестта на екземата и включва следните показатели: еритем, васкуларизация, екскориаци, наличие на крусти и едем в засегнатите участъци. Тежестта на всеки един от тези показатели може да се оцени по четирибална скала (от нула до три) в зависимост от разпространението и интензитета на измененията

Използван източник:

1. Boyle R., Bath-Hextall F., Leonardi-Bee J. et al. Probiotics for treating eczema. Cochrane Database Syst Rev 2008; 4 http://www.cochrane.org