Преливането на кръв01/12/2008

Преливането на кръв, съхранявана за повече от 26 дни, излага нейните реципиенти на два пъти по-висок риск за нозокомиални инфекции, като рискът се увеличава с удължаване на срока на престояване на кръвта, показаха резултатите от ретроспективно проучване, докладвани на тазгодишната научна асамблея на American College of Chest Physiciens и публикувани през октомври в списание Chest (1).

В проучването са участвали 422 критично болни пациенти, хоспитализирани в отделение за интензивни грижи, при които са били проведени хемотранфузии.

Летален изход е възникнал при 11 души и 57 са развили нозокомиални инфекции (пневмония, сепсис, инфекции на уринарния тракт, ендокардит), като при 21 са възникнали две инфекции и при четирима – три инфекции.

Рискът за нозокомиални инфекции е бил по-висок 2.1 пъти при преливане на кръв, съхранявана за период от 26 дни, и 2.9 пъти – при престояване до 29 дни.

Трансфузиите на пет и повече единици по-стара кръв (28.5 спрямо 31 дни, р=0.02) са били самостоятелен предиктор за нозокомиални инфекции (р=0.042).

Разрушаването на еритроцитите води до отделяне на цитокини и проинфламаторни фактори, които вероятно имат имуносупресивен ефект, смятат авторите.

Според тях, кръв с по-дълъг срок на престояване (но по-малко от 42 дни) трябва да се използва само при животоопасни състояния.

Използван източник:

1.Nahra R., Rachoin J-S., Mazen K. et al. Impact of age of blood on nosocomial infections in critically-ill patients. Chest 2008 http://www.chestjournal.org