Предоперативното приложение на octreotide подобрява изхода при болни с акромегалия01/12/2008

Шестмесечната премедикация с octreotide* подобрява резултатите от оперативното лечение при новодиагностицирани пациенти с акромегалия в следствие на макроаденоми на хипофизата, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (1).

Според авторите на проучването, това се дължи най-вероятно на значителното увеличаване на твърдостта на аденомите при лечение със соматостатинови аналози, което улеснява провеждането на трансфеноидалната хирургична намеса.

През петгодишния период (1999-2004), всички новодиагностицирани пациенти с акромегалия в Норвегия на възраст от 18 до 80 години, са поканени да участват в изследването. От тях, 62 са взели участие в проспективното проучване за преоперативно лечение с оctreotide.

След изходна оценка, болните са били рандомизирани за директна трансфеноидална аденомектомия (n=30) или на терапия с octreotide (n=32) преди това, приложен подкожно или мускулно в дозировка 20 mg на всеки четири седмици за период от шест месеца.

Ефектът от терапията е бил оценен три месеца следоперативно чрез серумното ниво на гладно на инсулиноподобен растежен фактор-I (IGF-I) и нивото на растежния хормон (GH).

Резултатите показват, че от пациентите с макроаденоми са били излекувани 50% в групата на терапия с octreotide спрямо 16% от подложените на директна хирургия (р=0.017).

В групата с микроаденоми (</=10 mm) не е имало полза от преоперативното лечение – в тази група са били излекувани 20% спрямо 60% от останалите болни (р=0.52).

Акромегалията се изявява най-често на възраст 30-40 години и засяга почти еднакво двата пола – 50-70 случая на 1 милион население. В България броят на болните с акромегалия е около 400 души (2).

При 98% от случаите заболяването се дължи на GH-секретиращ аденом на хипофизата. Растежният хормон води до повишена продукция на IGF-I, а той от своя страна до типичните за акромегалията промени в костите, меките тъкани и вътрешните органи. (КП).

* octreotide (Sandostatin) на Novartis е регистриран в България (www.bda.bg)

Използвани източници:

1. Carlsen S., Lund-Johansen M., Schreiner T. et al. Preoperative octreotide treatment in newly diagnosed acromegalic patients with macroadenomas increases cure short-term postoperative rates: A prospective, randomized trial. Clin Endocrinol Metab 2008.93:2984-2990 http://jcem.endojournals.org

2. Програма за лечение на болни с акромегалия и хипофизарен гигантизъм http://plovdiv.nhif.bg/downloads/Kriterii-acromegalia-hiperfunkcii-hipofisa-01-09%20-%2006.doc