Нов режим на приложение на Pegasys при болни с хепатит С генотип 2 или 301/12/2008

Европейската комисия одобри нов, по-кратък (16-седмичен) режим за приложение на peginterferon alfa-2a (40 KD) (Pegasys*) плюс ribavirin (Copegus**) за лечение на определени групи болни с хепатит С (генотип 2 или 3). Новият метод ще се използва при пациенти с ниски вирусни нива, които показват бърз вирусологичен отговор в рамките на първите четири седмици от приложената терапия.

Хепатит С (HCV) се предава предимно чрез кръв или кръвни продукти. Инфекцията засяга около 180 милиона души в света, което го прави четири пъти по-чест от HIV. Заболяването е водеща причина за чернодробна цироза, рак на черния дроб и чернодробна недостатъчност.

„Новоодобрения начин на приложение позволява модифициране на терапията с peginterferon alfa-2a, базирано на ранни маркери за клиничен отговор, без да се намалява ефективността на медикамента,” заяви д-р Stefan Zeuzem от Johann-Wolfgang Goethe University Hospital във Frankfurt, Германия.

Положителното становище е базирано на резултати от няколко изследвания, които показват, че по-краткият курс на лечение при болни с бърз отговор към терапията с peginterferon alfa-2a/ribavirin е свързан с висок процент на повлияване, сходен с този при 24-седмичната терапия.

– ACCELERATE оценява ефективността и безопасността на терапията с Pegasys/Copegus за период от 16 срещу 24 седмици при болни с генотип 2 или 3 HCV. Данните сочат, че при пациенти с ниски изходни вирусни нива и бърз вирусологичен отговор, честотата на оздравяване е била сходна на 16 и 24 седмица (82% срещу 90% съответно). При ниски изходни вирусологични стойности и бърз отговор от терапията (не се установява вирусен товар на четвъртата седмица), успехът от лечението е бил сходен в двете групи (89% срещу 94% съответно).

– NCORE има за цел да подобри крайния изход от терапията като установи дали при пациенти с генотип 2 или 3, които нямат бърз вирусологичен отговор на четвъртата седмица, терапията с Pegasys/Copegus трябва да се удължи до 48 седмица. В това изследване са включени 400 болни от 90 медицински центъра в седем различни страни.

Новият режим на приложение е важна стъпка към концепцията за лечение на HCV, базирано на отговора към терапията (индивидуализирана терапия). Тя е възможна чрез прилагането на високочувствителния PCR тест на Roche, който точно и в реално време измерва нивата на вирусите в кръвта. Автоматизираните COBAS AmpliPrep/Cobas TaqMan HCV тестове на Roche са най-новата система за измерване на нивата на HCV. (ИТ)

* Pegasys (peginterferon alfa-2a) на Roche е регистриран в България (www.bda.bg)

** Copegus (ribavirin) на Roche e регистриран в България

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Широка група пациенти с хепатит С могат да бъдат излекувани с пегилиран интерферон MD 2008; Бр. 3, март

Новини от Американския конгрес за изучаване на чернодробните заболявания MD 2007; Бр. 4, юни

Хепатитите – профилактика и лечение MD 2006; Бр. 6, юли

Използван източник:

1. European approval for Roche’s Pegasys personalises treatment for a subgroup of hepatitis C patients: chance for cure with only four months of treatment http://www.roche.com