Наднорменото тегло01/12/2008
Наднорменото тегло и затлъстяването водят до намален отговор към глюкокортикоидите при пациенти с бронхиална астма, показаха резултатите от проучване, публикувани в American Journal of Respiratory Care Medicine. При пациентите с астма, които са били с наднормено тегло и затлъстяване, в сравнение с болните с нормален индекс на телесна маса, е била установена значимо намалена in vitro експресия на dexamethasone-индуцирана митоген-активирана протеин киназа фосфорилаза-1 (МКР-1) както в мононуклеарните клетки в периферната кръв, така и в клетките от бронхоалвеоларния лаваж. Телесната маса (оценена с BMI, kg/m2) не е била свързана със значимо влияние върху отговора към кортикостероидите при хората без бронхиална астма. Настоящото проучване е проведено при непушачи – пациенти с астма или контроли. Използван източник: 1.Sutherland E., Goleva E., Strand M. et al. Body mass and glucocorticoid response in asthma. Am J Respir Crit Care Med 2008, 178: 682-687 http://ajrccm.atsjournals.org