Лекарствена безопасност01/12/2008

FDA обяви промени в лекарствените инструкции за безопасност и предупреди за нежелани странични ефекти на следните медикаменти:

– natalizumab e свързан с два нови случаи на прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (PML) по време на монотерапия с медикамента при моножествена склероза (MS).

PML, която обикновено е с фатален изход, е известно неблагоприятно усложнение на медикамента, но това са първите регистрирани случаи при монотерапия. Досега се смяташе, че самостоятелното приложение на natalizumab може да намали вероятността за PML.

– инхибиторите на TNF алфа (certolizumab, etanercept, adalimumab и infliximab) могат да затруднят диагностицирането на някои опортюнистични инфекции (хистоплазмоза, бластомикоза). Това може да доведе до забавяне на адекватната терапия, което в отделни случаи може да свързано с фатален изход.

При болни на лечение с изброените медикаменти, които развиват симптоми за вероятна системна гъбна инфекция (фебрилитет, отпадналост, загуба на тегло, изпотяване, кашлица, диспнея и/или белодробни инфилтрати), е необходимо да се установи дали живеят или са пътували до ендемични райони.

– спирали с levonorgestrel (Mirena) могат да са свързани с повишен риск за ектопична бременност, сепсис, перфорация, овариални кисти и рак на гърдата. Жени с поставени подобни спирали, които забременяват, трябва да се изследват за ектопична бременност, предупреди регулаторният орган.

По данни на FDA, около 50% от бременностите при наличието на Mirena са ектопични. Тази честота се увеличава след оперативни интервенции върху маточните тръби или тазова инфекция.

FDA подчертава важността на асептичната техника, поради риск за сепсис, причинен от група А стрептококи. Вътрематочните спирали също така могат да доведат до редки случаи на перфорация или пенетрация на маточната стена или шийка.

С повишен риск за перфорация са жените в периода на лактация. При употребата им се съобщава за случаи на образуване на адхезии, перитонит, перфорация или обструкция на тънки черва, и ерозии на околни висцерални органи.

– linezolid e противопоказан за съвместно приложение с МАО инхибитори, серотонинергични медикаменти и лекарствени средства, които повишават кръвното налягане. Медикаментът представлява обратим неселективен инхибитор на моноаминооксидазата, поради което може да взаимодейства с гореописаните лекарствени средства.

Поради риск за повишаване на пресорния отговор, linezolid е противопоказан при невъзможност за стриктно проследяване на кръвното налягане при пациенти с неконтролирана хипертония, феохромоцитом, тиреотоксикоза и болни на терапия с индиректни симпатомиметици (pseudoephedrine), вазопресори (adrenaline и noradrenaline) или допаминергични средства (dopamine и dobutamine).

Linezolid се прилага за лечение на инфекции, предизвикани от vancomycin-резистентни Enterococcus faecium, нозокомиална пневмония, придобита в общността пневмония, усложнени и неусложнени инфекции на кожата.

– diazepam e с променена лекарствена инструкция за безопасност, която предупреждава за повишен риск за вродени малформации, както и някои не-тератогенни ефекти (затруднения в дишането и храненето, хипотермия) при новороденото.

От особено значение е внимателното приложение на diazepam по време на раждане, поради риск за нарушение на тоновете на плода, неонатална хипотония, хипотермия и умерена респираторна депресия. Трябва да се има предвид, че механизмите за метаболизиране не са добре развити при новородените и особено при преждевременно родените.

valsartan, както и други медикаменти, които действат директно върху системата ренин-ангиотензин (ангиотензин II рецепторни антагонисти, инхибитори на ренина и АСЕ инхибитори), може да доведе до повишен риск за увреждане на плода при бременни жени.

Ангиотензин II рецепторните антагонисти (включително valsartan) имат подобен на АСЕ инибиторите ефект върху системата ренин-ангиотензин. АСЕ инхибиторите, приложени през втория и третия триместър, са свързани с фетална хипотония, хипоплазия на черепа, анурия, обратима и необратима бъбречна недостатъчност, и фатален изход.

Лекарите трябва да преустановят незабавно терапията с valsartan при диагностициране на бременност. В редки случаи (<0.1% от бременностите), когато не е възможна друга терапия, се препоръчват серийни ултразвукови изследвания. При експозиция на valsartan, плодът трябва да се проследява стриктно за хипотония, олигурия и хиперкалиемия.

– metoprolol tartrate трябва да се прилага с повишено внимание при бронхоспастични заболявания. Въпреки че бета-блокерите по принцип се избягват при тази група болни, относителната бета1-селективност на metoprolol позволява той да бъде прилаган с повишено внимание, ако пациентите не отговарят или не толерират друга антихипертензивна терапия.

Тъй като бета1-селективността не е абсолютна, FDA препоръчва успоредното прилагане на бета2-агонист с възможно най-ниската доза metorpolol за постигането на терапевтичен ефект. Предпочитат се ниски дози metoprolol три пъти дневно, отколкото по-високи дозировки два пъти дневно, за избягване на по-високи пикови плазмени нива, които се постигат при по-дълги интервали на дозиране.

Metoprolol е показан за самостоятелно приложение или в комбинация за лечение на артериална хипертония, продължителна терапия при стенокардия и за намаление на сърдечносъдовата смъртност при хемодинамично стабилни пациенти със суспектен остър миокарден инфаркт.

– fluticasone propionate/salmeterol xinafoate аерозол за инхалиране е свързан с потенциален риск за пневмония. Смята се, че усложнението се дължи на лечението с fluticasone. Данните са от три клинични проучвания, при които e регистрирана по-висока честота на инфекции на дисталните дихателни пътища (включително пневмония), при болни с ХОББ на терапия с инхалаторни кортикостероиди (като fluticasone) самостоятелно или в комбинация със salmeterol.

Комбинацията fluticasone плюс salmeterol (кортикостероид/дългодействащ бета2-адренергичен агонист) под формата на аерозол за инхалиране се прилага за лечение на астма при пациенти >12 годишна възраст.

– aliskiren/hydrochlorothiazide може да доведе до повишен риск за нарушение на серумните електролити (хипокалиемия или хиперкалиемия). Комбинираният медикамент не трябва да се използва едновременно с калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки, калиеви соли или други препарати, които могат да увеличат серумните нива на калий. Ако подобна терапия е наложителна, е уместно периодичното проследяване на серумните електролити.

Не се препоръчва успоредното прилагане на aliskiren с cyclosporine, поради сигнификантно увеличение на серумните нива на aliskiren. Данни от клинични проучвания показаха, че cyclosporine в дози 200 или 600 mg удвоява пиковата плазмена концентрация на aliskiren и увеличава пет пъти общата експозиция към медикамента.

Aliskiren/HCTZ е комбинация от директен инхибитор на ренина/тиазиден диуретик, която се прилага за лечение на артериална хипертония.

– enoxaparin трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с хеморагична диатеза, неконтролирана артериална хипертония, анамнеза за кървене от гастроинтестиналния тракт, диабетна ретинопатия, бъбречна дисфункция и кръвоизлив. При болни с бъбречна недостатъчност, enoxaparin води до развитието на хиперкалиемия. (ИТ)

Използвани източници:

1. http://www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/natalizumab2008HCP.htm

2. http://www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/TNF_blockersHCP.htm

3. http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/May_PI/Mirena_PI.pdf

4. http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/Jun_PI/Zyvox_PI.pdf

5. http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/May_PI/Valium_PI.pdf

6. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Jul_PI/DiovanHCT_PI.pdf

7. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Jul_PI/Lopressor_PI.pdf

8. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Jul_PI/LopressorHCT_PI.pdf

9. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Jul_PI/AdvairHFA_PI.pdf

10. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Jul_PI/TekturnaHCT_PI.pdf

11. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Jul_PI/Lovenox_PI.pdf